Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / GEMEENTE- EN PROVINCIERAADVERKIEZIN?GEN 2018 GEMEENTE LANAKEN

GEMEENTE- EN PROVINCIERAADVERKIEZIN?GEN 2018 GEMEENTE LANAKEN
Afdeling

Fractie Vlaams Belang Lanaken

Gemeente en Provincieverkiezingen 2018

Gemeente LANAKEN

PROGRAMMA

VLAAMS BELANG LANAKEN

Bewerkt door Leo Joosten (leo.joosten@proximus.be) tevens verantwoordelijk uitgever.

INHOUDSTABEL

Voorwoord Blz 1 – 2

Herkenbaar Lanaken Blz 3

Graaicultuur stoppen Blz 4

Inspraak – toegankelijkheid Blz 5

Preventie –intergemeentelijk Blz 5

Stop de Vervreemding Blz 6

Gemeente goed georganiseerd Blz 7

Gezond investeren Blz 8 – 9

Dienstbare Overheid Blz 10

Geweld tegen ambtenaren Blz 11

Intercommunales vervangen Blz 12

Nutsvoorzieningen – OCMW

Afschaffing Provincies Blz 13

Welvarend-veilig –sociaal Blz 14

Actiepunten middenstand-KMO Blz 15

Winkels in de kern en aan de rand

Leegstand Blz 16

Eerlijke handel Blz 17

Werken onder de drempel Blz 18

Veilig Lanaken –Gas boetes

Aanwezige Politie Blz 19

Aangiftebereidheid Blz 20

Burgerinzet - Technopreventie Bl z 21

Verdovende middelen Blz 22

Winkeldiefstallen – verkeer Blz 23

Sociaal gezond Blz 25

Armoede Blz 25-26

Actiepunten armoede Blz 26

Armoede opsporen Blz 27

Import armoede – sociale fraude blz 28

Dienstencentrum – zorgwoningen Blz28 - 29

Eigen woning Blz 30

Zorgdragers Blz 31

Energiefactuur Blz 32

Dierenwelzijn Blz 32

Lanaken Veilig en Vlot bereikbaar? Blz 33

Verkeerdoorstroming Blz 34

Mobiliteit centrum Blz 35

Openbaar vervoer Blz 36

Zwakke weggebruiuker Blz 37

Propere Gemeente Blz 38 – 39Vervuiling Blz 39 – 40

Veilig Lanaken - Gasboetes Blz 41

Woongebieden –windturbines Blz 41

Landbouw Blz 42

Riolen – grachten drinkwater Blz 43

Cultuur en onderwijs Blz 43

Bibliotheek Blz 44 – 45

Gemeentelijk patrimonium – Dienst Erfgoed Blz 46 - 47

Sport Voorwoord Blz 48

Nieuw sportcomplex Montaignehof Blz 49

Actiepunten - G sport Blz 49-50

Jeugdverenigingen Blz 51

Rondhangjongeren Id

Fractie Vlaams Belang Lanaken

PROGRAMMA GEMEENTEVERKIEZINGEN LANAKEN.

In de Lanaker gemeenteraad zetelen sedert 2012 29 mandatarissen. Lanaken wordt reeds tientallen jaren bestuurd door een wisselende meerderheid. De bevolking telt 27.500 inwoners

In de twee laatste legistraturen 2006-2012, 2012-2016 bestond de meerderheid uit VLD en SP, de laatste periode aangevuld met één zetel Groen (respectievelijk 13 – 2 en 1 zetel). De oppositie bestaat uit CD&V – NVA - VB – 1 onafhankelijke (respectievelijk 7 – 4 - 1 – 1 zetels). In 2012 zakte Vlaams Belang van 3 naar 1 zetel, vermoedelijk te wijten aan de sterke opkomst van de NVA welke met nieuwe beloften de kiezer beter aan zijn kant wist te krijgen.

Leo Joosten was de laatste twee periodes lijsttrekker van de VB gemeentelijst en zal dit ook blijven in 2018. Alice Roemans zal de tweede plaats innemen en als lijstduwer hebben wij een middenstander.

Het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang blijft al 30 jaar nagenoeg ongewijzigd en kiest voor een open, sterk verankerd , Vlaams, sociaal, democratisch en eigen volks programma, met duidelijke communicatie tussen alle betrokkenen, bestuurders en burgers.

In de Lanaker meerderheid is er veel te weinig politieke openheid, niet enkel ten opzichte van de oppositie doch ook ten opzichte van de bevolking. Oud Vlaams Minister Marino Keulen past het door hemzelf ontworpen Vlaams gemeentedecreet naar de letter toe, hetgeen resulteert in een algemene macht voor het college van Burgemeester en schepenen en een algemene macht door meerderheid in alle andere gemeentelijke bestuursorganen (AGB - OCMW - toerisme – economie enz.) Oppositie en bevolking staan volledig buiten spel.

Het Vlaams Belang wenst volledige openheid van Bestuur. De ganse gemeenteraad moet betrokken worden bij alle beleidsbeslissingen, zodat de oppositie er niet “ als spek en bonen” bijzit. N Bij belangrijke beslissingen moet ook de bevolking geconsulteerd worden.

In hoorzittingen moeten zij de doorslaggevende stem hebben vooraleer er beslissingen genomen worden en niet zoals nu, geïnformeerd worden over door de meerderheid

genomen beslissingen. Daarbuiten moeten alle beslissingen op een toegankelijke manier openbaar gemaakt worden.

1

Fractie Vlaams Belang Lanaken

De huidige massa immigratie wordt door de Vlamingen ervaren als een enorme druk, een import van werkloosheid, armoede, misdaad en conflict. Het verkondigde hogere

opleidingspeil was een leugen van de overheid. 70% heeft geen of nauwelijks een diploma en profiteert dikwijls van onze sociale wetgeving die volledig onderbouwd dreigt te worden.

In tegenstelling met het beeld dat NVA tracht op te hangen, worden er steeds minder illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers terug gestuurd. Islamterroristen kwamen het land binnen en mengen zich nog steeds onder de bevolking en dit zonder dat iemand er vat op heeft. Vreemdelingen kennen de bijstandswetten beter dan de Belgen en maken er gretig gebruik van, ook in Lanaken..

Intussen blijven de Vlamingen in de kou staan. Meer dan 1 op 10 Vlamingen leeft in armoede en wordt weinig of niet door de eigen sociale diensten ondersteund. Meer dan 13% heeft na aftrek van woonkost onvoldoende budget om elektriciteit, drinkwater en de energiefactuur te betalen.

In de sector van sociale woningen, kinderopvang, bijzondere jeugdzorg, personen met beperkingen, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg blijven de wachtlijsten aangroeien en staan de Vlamingen meestal op de laatste plaats.

De gemeente moet ervoor zorgen dat burgers die sociale of administratieve ondersteuning inroepen, die ook krijgen.

Onveiligheid is de som van elke diefstal, inbraak, vandalenstreek, geweldpleging en elke vorm van criminaliteit. Niet alleen de politie doch ook de gemeente moet hier sturend en beleidsbepalend werken.

Als eerste contact met elke burger, Belg of Vreemdeling, is het een fundamentele taak van de lokale besturen om onze eigen normen, waarden en cultuur te verdedigen.

In welke gemeente willen we leven?

Hoe willen we in Lanaken leven?

Hoe maken en houden we Lanaken leefbaar?

Hoe kan iedereen zich in Lanaken verder ontplooien?

2

Fractie Vlaams Belang Lanaken

 • HERKENBAAR, DEMOCRATISCH EN GOED GEORGANISEERD
 • WELVAREND,VEILIG EN SOCIAAL
 • SOCIALE GEMEENTE
 • VEILIG, VLOT BEREIKBAAR EN GEZOND
 • GEZONDE GEMEENTE
 • Leerrijk, ontspannend en plezant

Herkenbaar Lanaken

Niet geïntegreerde vreemdelingen doen heel wat mensen vervreemden van hun vertrouwde omgeving. Ze voelen zich hier niet meer langer thuis. Het Vlaams Belang kant zich niet tegen vrijheid van godsdienst doch wij verzetten ons tegen de institutionalisering van de islam. Onze overheid moet niet meewerken aan het bouwen van moskeeën en mogen de activiteiten of verenigingen die de islam promoten niet subsidiëren en ondersteunen.

Wij ijveren voor een immigratie en inschrijvingsstop. Vluchtelingen voor oorlog, marteling of executie worden beter opgevangen in een buurland met aanverwante cultuur. Deze opvang kan mede door onze besturen financieel ondersteund worden.

Anderzijds moet iedereen die in Vlaanderen neerstrijkt moet onze Westerse waarden en cultuur respecteren en moet hierin delen. Zij die zich hier willen vestigen moeten zich aanpassen aan onze cultuur en gewoonten en moeten onze taal spreken.

Onze gemeente moet terug Vlaamse gezinnen aantrekken. Leegstand en verkrotting moet efficiënt bestreden worden.

Door het benadrukken van onze Vlaamse eigenheid zal onze gemeente terug herkenbaar worden als een plaats waar Vlamingen thuis horen.

Lanaken moet zijn Vlaams karakter meer benadrukken. Evenementen moeten bevlagd worden met de Vlaamse Leeuw, plechtigheden moeten afgesloten met het Vlaamse volkslied. Nederlands moet de voertaal zijn, in school, openbare gebouwen, markten, in reclame. Vreemdelingen moeten zich verstaanbaar maken in het Nederlands. Tijdens de uitvoering van openbare werken kan directe communicatie met bewoners noodzakelijk zijn, de voertaal moet hier Nederlands zijn.

Het VB wil dat Lanaken investeringen en renovaties aanmoedigt in woonwijken die te kampen hebben met sociale achterstelling, leefbaarheidsproblemen of verkrotting.

VB is voorstander van een directe democratie met bestuurders uit eigen rangen.

Een burgemeester moet rechtstreeks verkozen worden Volksraadplegingen moeten bindend zijn.

3

Fractie Vlaams Belang Lanaken

VB wil dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft een individuele burgemeester, schepene of raadslid af te zetten met een gemotiveerde stemming op basis van een motie tot wantrouwen. Deze mogelijkheid -moet in het decreet Lokaal Bestuur ingeschreven worden..

De graaicultuur bij mandatarissen moet stoppen. VB wil volledige transparantie over de inkomsten van alle mandatarissen. Inkomsten en voordelen in natura moeten permanent openbaar gemaakt via een webstek van de gemeente.

De wedde van Burgemeester en schepenen moet verminderen als hij /zij op minder dan 90.% van de vergaderingen aanwezig blijft. Er moet een rapporterings plicht bestaan over de delegatiemogelijkheid van gemeenteraad naar gemeentebestuur en deze mogelijkheid moet scherper beperkt worden

In tegenstelling tot de gemeenteraadsleden voor wie het recht op financiële vergoeding inhoudt dat zij wekelijks op de vergadering aanwezig geweest zijn, is de wedde van een burgemeester en schepenen niet gekoppeld aan deelname van het college, noch aan de gemeenteraden. Het recht van een gemeenteraadslid vragen te stellen over elk bevoegdheidsonderdeel van bestuur door burgemeester en schepenen houdt in dat deze op de vergaderingen aanwezig moeten zijn. Het is dan ook verantwoord deze verplichte aanwezigheid decretaal vast te leggen en een sanctie te voorzien bij bepaalde mate van afwezigheid. Het VB wil in het decreet inschrijven dat de wedde van burgemeester en schepenen verminderd wordt bij een lagere graad dan 90% aanwezigheid op het college of de gemeenteraad.

Het mandaat van de gemeenteraadsleden moet dringend opgewaardeerd worden. Het valt op dat deze leden volgens de burgemeesters weinig in de pap te brokken hebben en pas ver achter de lokale uitvoerende macht en de administratie volgen.

het VB wil dan ook in het decreet inschrijven dat er ten dienste van de raadsleden een administratieve cel wordt opgericht die niet behoort tot de gemeentelijke administratie r, fud niet werkt onder de gemeentesecretaris maar wel onder een raadsgriffier die door henzelf wordt benoemd. . Hij helpt hen bij de informatievergaring van dossiers en hij organiseert commissievergaderingen. Om deze functie te betalen kan er een schepenmandaat afgeschaft worden.

4

Vlaams Belang Fractie Lanaken

Inspraak en toegankelijkheid

Inwoners moeten via echte inspraak kunnen mee sturen. VB wil dat aan elke inspraak georganiseerd door het lokaal bestuur, kwaliteitsparameters worden gehecht.. De

doelstelling van een gepland project moet worden uitgelegd, het draagvlak moet worden getoetst, er moet ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen en te reageren, het bestuur zal zich binden aan de inspraak en dit zichtbaar maken in zijn beleidsplannen.

Een volksraadpleging is de meest rechtstreekse vorm van democratie. Het resultaat van deze raadpleging moet dan ook bindend zijn.

Het gemeentehuis moet volledig toegankelijk zijn, ook voor mensen met beperkingen. Rolstoelgebruikers, minder validen, senioren, slechtzienden of slechthorenden moeten vlot en op een normale wijze alle diensten kunnen bereiken, dit van parking tot loket of kantoor.

Niet iedereen beheerst de sociale media. Niet alleen moeten er aangepaste openingsuren zijn met alleszins een avond en een zaterdag maar ook de media moeten aangepast zijn aan mensen met beperkingen.

In 2004 werd uit platte electorale overwegingen ingevoerd dat in België verblijvende vreemdelingen onder bepaalde voorwaarden aan de lokale verkiezingen kunnen deelnemen.

Al snel bleek dat allochtone kiezers etnisch kiezen. Dit maakt dat bepaalde kandidaten van Turkse of Marokkaanse origine vlot verkozen kunnen worden en dit een factor van islamisering is.

Het VB wil niet dat lokale besturen buitenlanders stimuleren om zich in te schrijven als kiezer.

Het Vlaams Belang heeft steeds het bestaan van de provincies in vraag gesteld. Dit orgaan staat immers haaks op een heldere relatie tussen Vlaams en lokaal bestuur. De nu voorgestelde afslanking van bevoegdheden (nog enkel bevoegd voor grondgebonden materies, cultuur, onderwijs en sport voor mensen met beperkingen) doet niets aan deze overbodigheid. Wij willen dan ook dat zoveel mogelijk bevoegdheden overgedragen worden naar de gemeenten.

Samenwerking tussen steden en gemeenten is niet ongezond. Dat politici die deze samenwerkingsverbanden besturen zich schuldig maken aan graaicultuur is dat wel!. Er moet dan ook geen nieuw tussenniveau komen. Intercommunales kunnen vervangen door “ verenigingen van Gemeenten” zodat samenwerkingsverbanden ontvet en het grossieren in mandaten helemaal onmogelijk wordt. Op kosten van hun wedde kunnen burgemeesters en schepenen hier hun gemeenten vertegenwoordigen.

5

Vlaams Belang Fractie Lanaken

De vervreemding moet stoppen. In 2015 stroomden er 45.665 asielzoekers in Het verzoek tot gezinshereniging stond op 56.458. Het aantal uitgereikte verblijfdocumenten klokte op 55.179.

Deze instroom zet de sociale woonmarkt onder druk. De wet schrijft voor voorrang te geven aan asielzoekers die een asielcentrum moeten verlaten. Lanaken moet er op toezien hierbij de sociale mix van een wijk niet gebroken wordt en dat dit geen aanzet geeft tot getto’s.

Illegalen moeten worden opgespoord en effectief uitgewezen.

Criminele vreemdelingen moeten zo snel mogelijk worden terug gestuurd naar hun land van herkomst.

Veroordeelde moslim terroristen of .geradicaliseerde moslim gevangenen mogen niet vervroegd vrijgelaten worden en na vrijlating dient hun doen en laten opgevolgd te worden. De lokale besturen moeten worden geïnformeerd over hun woonplaats.

De gemeente moet een consequente uitwijzing van illegalen en criminele vreemdelingen actief ondersteunen Ook legale vreemdelingen moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheden tot vrijwillige, betaalde terugkeer. De gemeente moet remigratie-initiatieven actief ondersteunen.

De Europese commissie wil nog 120.000 vluchtelingen verdelen over zijn lidstaten. De gemeente moet zich actief verzetten tegen asielspreidingsplannen van de federale regering en de lokale opvanginitiatieven afbouwen.

29.300 personen ontvingen in 2016 een leefloon in Vlaanderen, intussen neemt dit aantal jaarlijks met 9% toe hetgeen de sociale draagkracht van een land of gewest ondermijnt. Uitgeprocedeerde asielzoekers nemen steeds vaker hun toevlucht tot schijnhuwelijken of gaan schijnwettelijk samenwonen. Dergelijke gevallen moeten grondig onderzocht worden door de dienst burgerlijke stand en de politie.

Onze openbare besturen moeten niet instemmen met cultuureigen gewoonten en respect afdwingen voor onze eigen waarden en tradities, zoals de gelijkheid van man en vrouw.

De gemeente moet het huwelijk weigeren als bruid of bruidegom weigeren de hand te schudden met schepenen,gemeenteraadslede, of ambtenaren.

Het dragen van islamitische kledij in openbare gebouwen, gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, subsidies aan moskeeën (in 2016 936.369); subsidies aan initiatieven

6

Fractie Vlaams Belang Lanaken

die de islam steunen, veralgemenen van hallal maaltijden in gemeentelijke, rijksscholen, gesubsidieerde scholen, moet verboden worden.

Onverdoofd slachten van dieren is niet toegelaten, de wetgeving hier rond is duidelijk en voor iedereen van toepassing. Streng optreden en inbreuken hierop dienen beteugeld te worden.

De gemeenten moeten waken over een maximum grens voor het aantal vreemdelingen in woonwijken. Er moet voorrang zijn voor personen van Belgische nationaliteit in sociale woonwijken die reeds vele jaren, soms langer dan 10 jaar op een wachtlijst staan.

Kennis van Nederlands vooraleer de huisvestingsmaatschappijen een sociale woning verhuren moet een vereiste zijn .

Er moet een kordaat beleid gevoerd worden tegen overlast in woonwijken en desgevallend moeten de wooncontracten van onwillige opgezegd worden.

ACTIEPUNTEN VOOR EEN GOED GEORGANISEERDE GEMEENTE:

Lanaken kreeg een positieve audit vanwege het Vlaamse bestuur. Dit wil echter niet zeggen dat alles koek en ei is!

Het Vlaams Belang wil dat de lokale besturen niet alleen aan hun ambtenaren, maar ook aan de leden van het schepencollege minimale kwaliteitseisen oplegt. Burgemeester en schepenen die niet stelselmatig deelnemen aan vormingen binnen hun vakgebied moeten door de gemeenteraad bij gemotiveerde stemming op basis van een motie van wantrouwen uit hun ambt gezet kunnen worden.

De ambtenaren van de gemeente zijn voor de burgers meestal het eerste contact tussen burger en overheid. Het is een recht voor de burger maar ook in het belang van de ambtenaar dat hij/zij zich tijdens de dienstverlening volkomen neutraal gedraagt. Kennis van zaken moet vanzelfsprekend zijn.

- Bij aanwerving van personeel is bekwaamheid en eventuele ervaring dan ook het

enige criterium.

7

Fractie Vlaams Belang Lanaken

 • Ambtenaren en medewerkers van de lokale overheid mogen hun godsdienstige, politieke of filosofische overtuiging op geen enkel ogenblik kenbaar maken.

Verkiezingen zijn gewoonlijk het moment waarop behoeften van burgers en aanbod van beleid op elkaar afgesteld worden. Zes jaar beleid op dit ene moment richten klopt niet, de lokale overheid moet via inspraak van de burgers en adviesraden permanent weten wat er in de gemeente leeft en stuurt dit permanent bij.

 • Het lokale bestuur werkt teveel aanbodgericht terwijl het een vraaggericht beleid dient te voeren.
 • Het schepencollege moet het “directiecomité” van de burgemeester zijn, laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de samenstelling ervan.
 • Bij de interne organisatie moet elke schepen duidelijk afgebakende en homogene bevoegdheidspakketten toegekend krijgen.

GEZOND INVESTEREN

Het Vlaams Belang wil dat de gemeente alle risicovolle, alternatieve financieringsideeën opbergt. De gemeente moet volledig open zijn over hun financiële toestand en moeten niet komen aandraven met financieringsvormen die kunnen gebruikt worden om het financiële evenwicht te ontwijken.

De drang om een begeerd (prestige)project, binnen een krappe financiële marge toch gebudgetteerd te krijgen, doet het bestuur wel eens uitkijken naar alternatieve vormen van financiering. Op zich is dit geen probleem, zolang het bestuur zichzelf tot voorzichtigheid verplicht. Anderzijds kan de gemeente hierdoor in serieuze liquiditeitsproblemen komen.

De budgetteringsregels van de Beleid- en Beheerscyclus (BBC) legt de gemeente op de auto financieringsmarge te bewaken. Deze marge moet positief blijven. Wordt deze marge te klein dan kan de gemeente niet meer lenen, het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat projecten niet meer kunnen worden opgestart of afgewerkt.

8

Het toegenomen takenpakket, de nood aan gespecialiseerd en hoger opgeleid personeel plus een aantal financieel belastende dossiers, zoals de pensioenlasten , de stijgende kostprijs voor politiehulp, hulpverlening en andere, zet de gemeentefinanciën onder druk.

De vergrijzing en werkloosheid heeft een negatieve invloed op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Wij tellen thans één 67-plusser op 4 personen tussen 18 en

66 Jaar, in 2060 zal dit één op 2,5 zijn. De federale tax - shift laat de personenbelasting tegen 2021 met 10% dalen. De APB is voor de gemeente, samen met de opdeciemen op de onroerende voorheffing een belangrijke bron van inkomsten.

Er moet dan ook opgelet worden met investeren en zeker met investeringen op lange termijn!

Onderhoudsinvesteringen en structurele investeringen in duurzaamheid zijn van groot belang. Politiek geïnspireerde investeringen die resulteren in megalomane projecten of zich kenmerken door een berekende investeringspiek in het jaar voor de gemeenteverkiezingen zijn geen voorbeeld van een gezond investeringsbeleid.

Anderzijds mogen de regeringen hun lasten niet sluiks versassen naar de lokale besturen, zoals:

 • Besparen op de werkloosheidsvergoeding waardoor burgers sneller doorschuiven naar leefloon.
 • Federale en Vlaamse regering dienen het Belfortprincipe te respecteren, wat inhoudt dat de bijkomende kosten die lokale besturen moeten dragen ingevolge een regeringsbeslissing, moeten gecompenseerd worden.

lokale besturen mogen zich echter niet schuldig maken aan:

 • Een investeringsbeleid dat vooral het opbouwen van een verkiezingsbonus beoogt.
 • Er mag niet beknibbeld worden op onderhoudsinvesteringen.
 • Er moet steeds een realistisch investeringsplan voor de duur van de hele legislatuur worden opgesteld.
 • Er moet gekozen voor open procedures die de nodige garantie bieden dat sociale dumping wordt geweerd.l

Lanaken investeerde zwaar en zal ook in 2018 nog zwaar investerenb en dit met wisselend succes.

Enkele voorbeelden:

 • Railport Smeermaas : 3,5 miljoen Euro, nooit in gebruik geweest en staat te verkommeren.

9.

 • Spartacus : Tal van dure ontwerpprojecten, H. Hartcollege, Bouwpromotoren.
 • Mobiliteit Lanaken centrum met her aanleg Stationsstraat :
 • Onderhoudsinvesteringen sporthallen + OC Rekem, Neerharen, Veldwezelt, Sparrendal , tennishall, gemeenteschool Rekem, gemeentehuis en ocmw circa € 2 miljoen, tramplein en Omstraat Veldwezelt € 650.000 : Prima investeringen!
 • Aanpak wateroverlast rioleringen Neerharen omgeving Paalsteenlaan – Nieuwe Erven duurt al 2 legistraturen!
 • Nieuwbouw TD en VT – dienstencentrum – airco en hal CCL € 2 miljoen : Prima investeringen!
 • Multifunctioneel sportcomplex : volgens ons te dure kostprijs en te lange looptermijn voor afbetaling, projectplannen, omgevingsaanleg € 1,6 miljoen en circa € 800.000 gedurende 30 jaar, hetzij 30 jaar lang € 30 per inwoner!.
 • Masterplan Langkeukelbeek – wandelzone € 1,5 miljoen.
 • Verkoop kasteel Pietersheim voor een prijs, minder dan voorzien.
 • Verkoop Krieckaert € 500.000 minder dan voorzien.
 • Verkoop klooster basisschool en jeugdcentrum in Neerharen ??

en zo zijn er nog veel meer!


DIENSTBAARHEID

80% van wat in een gemeente gebeurt is dienstverlening, waarbij de burger centraal staat.

Vragen moeten helder worden beantwoord. Klachten moeten vlot worden afgehandeld. Meldingen van mankementen, beschadigingen of defecten aan infrastructuur moeten snel opgevolgd.

Alhoewel de lokale overheid dit ten volle beseft, stellen wij vast dat er op sommige diensten toch ondermaats gescoord wordt. Soms slaagt men er niet in een klaar antwoord te geven of informatie op maat te verstrekken. In het beste geval wordt de inwoner dan doorverwezen naar buitengemeentelijke diensten en soms wordt hij gewoon wandelen gestuurd..

De gemeente moet zich verbinden tot een deugdelijke dienstverlening op maat aan elke inwoner. De gemeentelijke ombudsdienst houdt toezicht op het nakomen van deze verbintenis en treedt actief op indien de gemeente deze niet respecteert.

10

Het Vlaams Belang wil dat gemeentediensten ondubbelzinnig aangeven binnen welke termijn de dienstverlening wordt afgehandeld.

Indien een bewoner schade lijdt als gevolg van bijvoorbeeld een te laat antwoord of door een wegzending moet de klachtenbehandelaar – ombudsdienst deze inwoner bijstaan in het zoeken naar een effectieve schadeloosstelling.

GEEN GEWELD TEGEN AMBTENAREN

Bij een ongegronde beschuldiging van strafrechtelijke aard tegenover een ambtenaar in functie moet de lokale overheid onmiddellijk een procedure in gang zetten die de klager voor de rechtbank daagt wegens laster of eerroof. Dit moet automatisch gebeuren en mag niet afhangen van een beslissing van het schepencollege omdat er dan sprake kan zijn van willekeur.

Wanneer eventuele lasteraars weten dat er reactie volgt op ongegronde beschuldigingen zullen ze wellicht twee keer nadenken om met nonsens naar buiten te komen. Ze moeten beseffen welke schade onterecht beschuldigde ambtenaren oplopen.

Het is niet moeilijk voorbeelden te vinden over ambtenaren die het meedelen van een negatieve beslissing beantwoord zien door fysiek geweld, door gespuug of een fikse scheldpartij. Sommigen dreigen er zelfs niet voor terug ambtenaren te beschuldigen van strafrechtelijke inbreuken tegenover burgers tijdens de uitoefening van hun ambt.

Wanneer een burger gegronde reden heeft om zware beschuldigingen te uiten ten aanzien

van een ambtenaar kunnen er ook gerechtelijke stappen gezet worden. De klager heeft altijd het recht naar een rechtbank te stappen als hij denkt een zaak te hebben. Anderzijds hebben ook de ambtenaren hun rechten! Zeker wanneer een beschuldiging onterecht Is, want intussen is hun reputatie serieus beschadigd.

 • Bij fysieke bedreiging, het beledigen of besmeuren van een ambtenaar moet er steeds proces-verbaal worden opgesteld?
 • Het Vlaams Belang wil dat elk bestuur een draaiboek uitwerkt dat de ambtenaren beter beschermt tegen laster en eerroof.

11.

INTERCOMMUNALES VERVANGEN DOOR VERENIGINGEN VAN GEMEENTEN

Intercommunales zijn in wezen een verlengstuk van het lokale bestuur. In de praktijk zijn ze uitgegroeid tot een politiek beleidsniveau die al te veel beleidsbeslissingen nemen. Ter zelfde tijd geven ze de mogelijkheid voor graaicultuur aan de politieke mandatarissen in hun bestuur.

Intussen zijn de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gelukkig toegenomen.

Het Vlaams Belang wil de huidige intercommunale structuren schrappen uit het decreet Vlaams Bestuur en intergemeentelijke zaken onderbrengen in “ Verenigingen van gemeenten”.

Deze Verenigingen van Gemeenten zien wij als volgt:

 • De Burgemeester is verantwoordelijk voor elke vereniging waarvan zijn gemeente deel uitmaakt
 • Het Algemeen Bestuur bestaat enkel uit Burgemeesters van de deelnemende gemeenten, hij kan zich laten vervangen door een schepen of raadslid, maar blijft de persoon die verantwoording aflegt.
 • Aan deze afvaardiging is geen enkele vergoeding verschuldigd, deze ligt inbegrepen in de gemeentelijke wedde.
 • De Burgemeester heeft een informatie- en verantwoordingsplicht ten overstaan van de gemeenteraad.
 • De gemeenteraad spreekt zich uit over het functioneren van de Burgemeester en het samenwerkingsverband.
 • Uiteraard is de controlerende taak van de gemeenteraad gekoppeld aan een ruim inzagerecht in alle dossiers, stukken en akten van de Vereniging van Gemeenten. Het decreet Lokaal Bestuur dient dit recht expliciet te voorzien.

Met deze hervorming wordt de intergemeentelijke samenwerking weggehaald uit de schandaalsfeer die thans aan de intercommunales kleeft en wordt de samenwerking terug gesnoeid tot de essentie.

12.

Een eventuele gemeentelijke schaalvergroting mag niet leiden tot een grotere afstand tussen bestuur en burger.

Fusies of partnerschappen zijn erg belangrijk om expertise te delen en kosten te besparen.

Fusies of samenwerking mogen niet opgelegd worden en moeten gedragen zijn door een efficiënte studie. Sentiment of partijverstandhouding mag nooit het uitgangspunt zijn.

NUTSVOORZIENINGEN OP VLAAMS NIVEAU

Het lokaal energiedistributienet maakt deel uit van de publieke dienstverlening. Het zijn strategische sectoren die in Vlaanderen moeten verankerd blijven.

Elke Vlaming heeft recht op dezelfde elementaire nutsvoorziening gewaarborgd door eenzelfde dienstverlening.. Deze dienstverlening ligt best op Vlaams niveau. De gemeentelijke autonomie is immers een relatief begrip geworden binnen de huidige mastodontintercommunales. Ook voor gas, elektriciteit en water dienen de huidige distributie-intercommunales ontbonden te worden, samenwerking met de private sector moet mogelijk blijven.

OCMW wordt WELZIJNSDIENST

Het OCMW werd als rechtspersoon opgeheven, dit tegen de zin van Franstalig België.

Het lokaal Bestuur werkte onder impuls van de Vlaamse regering een model uit waarbij de gemeenteraad als OCMW zal functioneren doch waarbij beiden als twee afzonderlijke rechtspersonen blijven bestaan. Het OCMW wordt geïntegreerd binnen de gemeentediensten.

Een modern duurzaam lokaal sociaal beleid wortelt in een geïntegreerd gemeentelijk beleid. Welzijn omvat immers ook de aspecten wonen, onderwijs, werk, mobiliteit, toegang en recht tot gezondheidszorg en armoedebeleid..

AFSCHAFFING PROVINCIES

Vlaams Belang wil bij de herverdeling van de provinciale bevoegdheden de solidariteit ten volle laten spelen. De provincies zouden geen opcentiemen meer innen en moeten zich beperken tot grondgebonden taken. Thans blijven ze nog steeds opcentiemen heffen en blijven ze heel wat persoonsgebonden taken organiseren.

13

Dat het aantal provincieraadsleden wordt gehalveerd kan moeilijk verkondigd worden als een stap tot afschaffing van de provincies, ze komen eigenlijk versterkt uit het debat! Geen van de traditionele partijen zal de provinciale schaal en het grondgebonden profiel nog in vraag stellen. Wij kiezen niet voor een machtsconcentratie binnen de Vlaamse regering maar voor een zoveel mogelijk overhevelen van bevoegdheden naar de gemeenten, uiteraard samen met de financiële middelen hiertoe.

In aanloop naar de afschaffing van de provincies j vragen wij, conform met de halvering van het aantal provincieraadsleden, ook een halvering van de deputatie van zes naar drie leden.

De provincies beantwoorden helemaal niet aan een transparante en goed georganiseerde overheid die dicht bij de Vlaming staat.

 • WELVAREND,VEILIG EN SOCIAAL

Vlaanderen heeft en enorm economisch potentieel. Het komt er dan ook op aan op lokaal vlak een gezond economisch klimaat te scheppen dat ondernemers alle kansen biedt. Dit kan ertoe bijdragen dat Vlaamse bedrijven in Vlaamse handen blijven

Een gunstig ondernemingsklimaat kan enkel wanneer er geen administratieve overlast is, de regelgeving transparant is, handelaars niet staan voor een wildgroei van belastingen, oneerlijke praktijken worden opgespoord en gestraft.

Uit een bevraging bij UNIZO blijkt dat een meerderheid van ondernemers er geen spijt van heeft met een eigen zaak te zijn gestart. Een op vier zegt het moeilijk te hebben om de zaak overeind te houden. De helft zegt hun zaak niet meer gezond te kunnen combineren met hun privé-leven of geeft blijk van stress of psychische vermoeidheid. De meeste kloppen massa’s uren. De hoge belastingsdruk, de hoge loonkost, administratieve rompslomp blijven de knelpunten van de ondernemers.

Het Vlaams Belang juicht eerlijke, stimulerende beleidsmaatregelen in plaats van sancties toe. Zeker in het kader van handel, nijverheid en horeca liggen hier mogelijkheden. Deze maatregelen en subsidies moeten echter eerlijk en voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet, toegepast worden. Ze mogen niet te maken hebben met politieke overtuiging of van enige voorspraak om één of andere reden.

14

Er moet hard opgereden worden tegen oneerlijke concurrentie. Nachtwinkels, sociale restaurants, gemeentelijke horecazaken geven vaak de indruk de handelsbepalingen niet zo nauw te hoeven volgen en zijn een rechtstreekse concurrent voor de reguliere horeca.

Verbod van alcoholverkoop door nachtwinkels aan minderjarigen, bij publieke evenementen in de buurt, kermissen of braderieën moeten ze gesloten zijn.

Middenstand en economie zijn de motor van de lokale economie. Het is triest van VOKA te vernemen dat een enquête bij Vlaamse ondernemingen uitwijst dat het land alles in zich heeft om de economie voluit aan te trekken doch 71% van de ondernemers vreest dat de federale regering er niet in slaagt de nodige beslissingen hiertoe te nemen.

Gemeentelijke Actiepunten

Het lokaal bestuur moet de ondernemers ruimte geven. Wij leven in een regio van zelfstandigen, familiebedrijven , kmo’s die sterk met de samenleving verweven zijn. Lokaal moet gestreefd worden naar duurzaamheid, een fijnmazig lokaal weefsel met bedrijven en bedrijfjes van eigen bodem, zonder bergen administratie en startvoorwaarden.

Financieel:

Ook Lanaken kent lokale belastingen die specifiek van toepassing zijn op middenstand, handelaars, horeca en kmo’s. De inkomsten uit bedrijfsbelastingen steken ver uit boven de algemene gemeentebelasting. Ook pestbelastingen zoals belasting op drijfkracht, belasting op terassen, tafels en stoelen of op wegwijzers, zijn irriterend.

Belastingen moeten open en eerlijk opgelegd worden. Belastingen onder leegstand, verkrotting, evenementen, milieu, vervuiling moeten gebruikt worden om deze problemen op te lossen.

Het Vlaams Belang wil lokale belastingen die middenstand en horeca treffen, zoals belasting op personeel, publiciteit, terras enz. bundelen en voorzien van een maximum plafond.,

Administratief:

De dienst Lokale Economie werd opgericht. Startende ondernemers stuiten nog steeds op een enorme administratieve rompslomp. Boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, sociale wetgeving en vergunningsbeleid zijn boosdoeners en reden tot stoppen.

Het Vlaams Belang wil dat de gemeente zich inschrijft in het “only - once” principe. Zo dienen er geen gegevens meer opgevraagd die bij de overheid reeds bekend zijn.

 • De dienst lokale economie met fungeren als een lokaal loket voor handelaars, middenstand en horeca en allen die een nieuwe zaak willen starten.

15.

Er moet hard opgereden worden tegen oneerlijke concurrentie. Nachtwinkels, sociale restaurants, gemeentelijke horecazaken geven vaak de indruk de handelsbepalingen niet zo nauw te hoeven volgen en zijn een rechtstreekse concurrent voor de reguliere horeca.

Verbod van alcoholverkoop door nachtwinkels aan minderjarigen, bij publieke evenementen in de buurt, kermissen of braderieën moeten ze gesloten zijn.

Middenstand en economie zijn de motor van de lokale economie. Het is triest van VOKA te vernemen dat een enquête bij Vlaamse ondernemingen uitwijst dat het land alles in zich heeft om de economie voluit aan te trekken doch 71% van de ondernemers vreest dat de federale regering er niet in slaagt de nodige beslissingen hiertoe te nemen.

Gemeentelijke Actiepunten

Het lokaal bestuur moet de ondernemers ruimte geven. Wij leven in een regio van zelfstandigen, familiebedrijven , kmo’s die sterk met de samenleving verweven zijn. Lokaal moet gestreefd worden naar duurzaamheid, een fijnmazig lokaal weefsel met bedrijven en bedrijfjes van eigen bodem, zonder bergen administratie en startvoorwaarden.

Financieel:

Ook Lanaken kent lokale belastingen die specifiek van toepassing zijn op middenstand, handelaars, horeca en kmo’s. De inkomsten uit bedrijfsbelastingen steken ver uit boven de algemene gemeentebelasting. Ook pestbelastingen zoals belasting op drijfkracht, belasting op terassen, tafels en stoelen of op wegwijzers, zijn irriterend.

Belastingen moeten open en eerlijk opgelegd worden. Belastingen onder leegstand, verkrotting, evenementen, milieu, vervuiling moeten gebruikt worden om deze problemen op te lossen.

Het Vlaams Belang wil lokale belastingen die middenstand en horeca treffen, zoals belasting op personeel, publiciteit, terras enz. bundelen en voorzien van een maximum plafond.,

Administratief:

De dienst Lokale Economie werd opgericht. Startende ondernemers stuiten nog steeds op een enorme administratieve rompslomp. Boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, sociale wetgeving en vergunningsbeleid zijn boosdoeners en reden tot stoppen.

Het Vlaams Belang wil dat de gemeente zich inschrijft in het “only - once” principe. Zo dienen er geen gegevens meer opgevraagd die bij de overheid reeds bekend zijn.

 • De dienst lokale economie met fungeren als een lokaal loket voor handelaars, middenstand en horeca en allen die een nieuwe zaak willen starten.

15

 • De gemeente moet een lokaal ondernemingsloket uitbouwen. Dit moet een informatiepunt zijn dat ondernemers snel een antwoord biedt op hun vragen en hen, gericht kan begeleiden.
 • Gemeentelijke reglementen die investeringen bemoeilijken moeten aangepast worden of verdwijnen.

WINKELS IN DE KERN EN AAN DE RAND

Supermarkten en gespecialiseerde winkels doen het niet slecht, buurtwinkels verdwijnen uit het straatbeeld, lege panden getuigen hiervan.

Pas als de leegstand begint op te lopen verhoogt de druk bij de gemeente, zo ook in Lanaken. Natuurlijk is het dan reeds te laat! Alle schuld leggen op de grote winkels aan de rand, hier in Smeermaas, helpt geen moer!. Versterking van winkelgebieden in het centrum hoeft trouwens niet haaks te staan op handelsinitiatieven in Smeermaas of aan de rand. Sommige winkels behoeven eenmaal veel ruimte en passen niet in het centrum.

Het verbod de winkels in Smeermaas meer leefbaar te maken is dan ook een miskleun van formaat door ons bestuur, waardoor ook hier een crisis kan dreigen doch die Lanaken centrum niet zal doen open bloeien!

Het Bestuur moet weten dat vooral rekening moet gehouden worden met specifieke kenmerken en eigen aandachtspunten van een winkelgebied, een weloverwogen horeca- en winkelaanbod en een goede ruimtelijke planning. Een centraal winkelgebied moet een logisch geheel zijn en in de kern van de gemeente ingeplant zijn.

 • Nieuwe winkels en horeca mogen het bestaande niet breken.
 • De ruimte moet proper en goed bereikbaar zijn.
 • Leegstand moet worden ondervangen, bv goedkoop door nieuwe starters.
 • Niet teveel gelijksoortige winkels in dezelfde omgeving bv gelijk nu de brillenwinkels.

Winkel leegstand aanpakken

Het aanstellen van een ‘centrummanager’ of het invoeren van een taks op leegstand alleen volstaat duidelijk niet om de middenstand en horeca te doen herleven. Een aantrekkelijk winkelaanbod moet combineren met een mooi aanbod horeca en een vlotte toegankelijkheid. Een winkelcentrum moet attractief zijn.

Het Bestuur moet een middenstandsplan opmaken met oog voor bereikbaarheid (auto –fiets –te voet – openbaar vervoer), mogelijkheid tot parkeren, mogelijkheid zich te vestigen in het centrumgebied en het integreren van handel en horeca. Bestaande winkelstraten moeten geherwaardeerd worden en er moet ingezet worden op digitale ondersteuning en E-commerce.

16

Eerlijke handel” mag eigen handelaars niet uitsluiten.

Onder druk van hun label “Fair trade gemeente” wordt door de gemeente soms gebruik gemaakt van “Oxfarm-wereldwinkel” voor catering van vergaderingen, recepties, feestelijkheden, gemeentescholen en andere. Het bestuur moet weten dat Oxfarm zich sinds de laatste twintig jaar ontpopte tot “een commercieel bedrijf deze winkel natuurlijk ook langs de weg van “offerte” naar prijs en kwaliteit mag meedingen. Ze kaderen echter niet in “derde wereld projecten” zoals ze te pas en onpas willen laten uitschijnen. Ze mogen dus geen voorrangspositie innemen want die hebben ze in Lanaken al door financiële ondersteuning door de gemeente bij hun huisvesting.

Voorkeur moet gegeven worden aan eigen handelaars.

WERKEN ONDER DREMPELS

Mensen met een beperking hebben bij aanwerving procedures een onmiskenbaar competitief nadeel. Het is niet meer dan normaal dat de gemeente initiatieven neemt om de tewerkstelling van deze mensen te ondersteunen Kundigheid moet bij aanwerving de doorslag geven.

Ook door ondersteuning van sociale projecten kunnen doelgroepen die nu nog teveel uit de boot vallen, geholpen worden.

In de sociale economie kunnen deze mensen ervaring opdoen of een gepaste opleiding krijgen die hun mogelijks toegang geven tot de reguliere arbeidsmarkt. Zulke initiatieven mogen echter geen aanleiding geven tot concurrentievervalsing met het lokaal economisch weefsel.

Sociale tewerkstelling mag ook niet misbruikt worden om bepaalde “doelgroepen” te helpen een periode van tewerkstelling te bewijzen om alzo het voordeel van sociale uitkeringen te kunnen genieten. Vlaanderen telt een groot aantal laaggeschoolde werklozen. Van de 10.561 mensen die in 2016 door de OCMW’s werden betaald in het kader van sociale werkstelling beschikte 54% niet over de Belgische nationaliteit. De sociale tewerkstelling van buitenlanders door de OCMW’s kostte de belastingbetaler dat jaar 88 miljoen Euro.

Het Vlaams Belang wil dat de gemeente aanwervingsquota invoert zodat de 2% mensen met beperking wordt gehaald. Lukt dit niet dan zal het Vlaams Belang een wetgevend initiatief nemen om dit thans vrijblijvend streefcijfer dwingend te maken.

17

 • Het lokaal bestuur moet lokaal economische projecten ruggensteun geven om mensen die het moeilijk hebben ervaring te laten opdoen.
 • Gesubsidieerde OCMW jobs moeten voorbehouden blijven aan mensen met Belgische nationaliteit .

VEILIGE GEMEENTE

Ook Lanaken komt voor in de criminaliteitsstatistieken en heeft een top 3 van aan te pakken criminele fenomenen, dit zijn woninginbraken- en diefstallen, handel- kweek- en gebruik van verdovende middelen – verkeersveiligheid..

Kleine criminaliteit, vandalisme en overlast (hondenpoep – vuilstorten), handtasdiefstallen, fysieke aanslagen en bedreigingen mogen echter ook niet verwaarloosd worden, vermits ze een grote sociale impact hebben en zelfs gepaard gaan met lichamelijke gevolgen.

Aanpak van misdaad en overlast moet een prioriteit zijn voor elk lokaal bestuur.

Een lokaal veiligheidsbeleid start bij een propere en ordelijke omgeving.

Wijkagent en justitie zijn een onmisbare schakel om het lokaal beleid te ondersteunen.

De politie moet vooral aanwezig zijn (blauw op straat) en moet kunnen rekenen op de actieve steun van de bevolking.

Samenwerking met handelaars, horeca en bewoners kan perfect met wijk- en burger informatienetwerken op basis van duidelijke afspraken.

De samenleving moet altijd optreden tegen elke vorm van criminaliteit

Wij hebben alle begrip voor het Bestuur dart in plaats van te eindigen in straffeloosheid zelf ingrijpt met administratieve sancties voor kleinere criminele fenomenen en alzo deze overlast bestrijdt.

De politieman- of vrouw blijft een elementaire pijler voor het lokaal veiligheidsbeleid en nultolerantie is een onlosmakelijk deel van preventief beleid.

Aan de grens met Nederland krijgt Lanaken te maken met in- doorvoer en gebruik van verdovende middelen. Voor hun inkopen in Nederland maken dealers en gebruikers zich veelvuldig schuldig maken aan woninginbraken of zelfs aanrandingen met geweld om alzo aan de nodige geldmiddelen te komen.

Alle gemeentediensten die op een- of andere manier toezicht houden, werken mee aan het

lokale veiligheidsplan.Ze zullen actierf alle criminele feiten melden, de waakzaamheid van de inwoners aanwakkeren en de sociale controle gigantisch helpen verhogen.

18

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES JUIST INZETTEN

Door zware overbelasting en onderbemanning van de parketten werden de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) ingezet. Dis is alleszins beter dan straffeloosheid.

Ze kunnen nuttig zijn voor beteugeling van sluikstorten, geluidsoverlast, zwerfvuil en andere kleine vormen van hinder. Voor ernstigere delicten zijn ze ongeschikt, hier blijft de tussenkomst van een onafhankelijke Magistraat noodzakelijk.

Het beteugelen van overlast met gasboetes, mag alleszins het recht op vrije meningsuiting en het recht op betogen niet in gedrang brengen.. GAS boetes mogen door een intolerant bestuur nooit gebruikt worden als politiek wapen.

Het Vlaams Belang pleit voor bijsturing van dit systeem zodat GAS -boetes voor buitenlanders via onmiddellijke inning kunnen ingevorderd worden.

In ieder lokaal handhaving reglement moet duidelijk bepaald worden dat voor het uitdelen van politieke pamfletten geen voorafgaande toestemming van de burgemeester vereist is.

AANWEZIGE POILITIE

Het Vlaams Belang wil concreet dat in elke zone, opgeroepen politie binnen de tien minuten ter plaatse kan zijn. Er moet een inhaaloperatie plaatshebben om enerzijds het structureel tekort aan lokale politiemensen ongedaan te maken of anderzijds de politie enkel in te zetten voor politietaken.

Zichtbare inzet op straat:

 • Maakt de politie beter aanspreekbaar en verbetert de samenwerking met de inwoners, het zet aan tot het proactief opsporen van criminaliteit..
 • Verzekert een snelle en kordate aanpak van overlast en criminaliteit.
 • Geeft de wijkagent de tijd voor zijn preventieve en proactieve rol.
 • Ondersteunt een inventieve recherche.
 • Bij nood moet de politie snel ter plaatse zijn.

EFFICIENTE POLITIE

Het grotere takenpakket, de noodzaak tot specialisatie, het groeiend banditisme, de

aanhoudende terreurdreiging weegt zwaar op de politiezones.

19

De Salduz-wet zorgt voor meer administratief werk. Dit alles hindert de politie in hun kerntaken: handhaving van de openbare orde, opsporing van strafbare feiten, verlenen van noodhulp en wijkwerking.

Het Vlaams Belang pleit voor minder administratieve taken voor het operationele korps door het inschakelen van CALOG -personeel en gemeentelijke diensten.

VERHOGEN VAN DE AANGIFTEBEREIDHEID

De officiële statistieken geven slechts een fractie weer van de echte criminaliteit. Uit de Federale Veiligheidsmonitor weten we dat de meldingsbereidheid van criminele feiten slechts 40% bedraagt . Handelaars geven slechts 48% van de feiten waarvan ze slachtoffer worden aan bij de Politie, 38% wikt eerste de zwaarte van de feiten en 14% doet nooit aangifte. Vermoedelijk zijn er reden voor dit nefast gedrag.

Daarom moeten alle klachten door de politie steeds ernstig genomen worden. Indienen van klachten mag niet ontmoedigd worden. Elektronische verwerking kan helpen doch is nu slechts van toepassing voor fiets- en bromfietsdiefstallen, vandalisme, graffiti en winkeldiefstal en dit wanneer er geen geweld of bedreiging bij te pas kwam en de dader onbekend is.

Betere informatie aan klagers kan de aangiftebereidheid verhogen, meestal horen ze na hun aangifte niets meer. Klagers vinden het belangrijk te vernemen of hun klacht opgevolgd werd, of de dader gevat werd en een straf werd uitgesproken?

Het Vlaams Belang wil dat slachtoffers door Politie en Parket beter geïnformeerd worden aan het concrete gevolg van hun klacht of aangifte.

De gemeente moet het inrichten van Buurt Informatie en Winkel Informatienetwerken aanmoedigen. Deze moeten vanuit de politiezone professioneel begeleid worden.

Camera’s kijken mee. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) heeft zijn effectiviteit in de bestrijding van criminaliteit reeds ruimschots bewezen. Ze kunnen geplaatst op gevoelige plaatsen doch dienen regelmatig geëvalueerd te worden. Bodycam’s voor de individuele politieman/vrouw kunnen dit systeem efficiënt aanvullen.

20

Private beveiligingsdiensten kunnen een helpende hand toereiken. Ze kunnen mits wat creativiteit van het bestuur tijdens hun privé bewakingsronden alert zijn voor de hele omgeving en verdachte zaken melden aan de Politie. Zonder wetsovertreding wordt alzo een extra oogje in het zeil gehouden.

TECHNO-PREVENTIEVE MAATREGELEN PROMOTEN EN NEMEN

In Lanaken kunnen de inwoners inclusief handelaars, KMO’s en verenigingen, via het bestuur techno-preventief advies bekomen (sloten, grendels, alarm….), dit kan uiteraard ook voor aleer een woning gebouwd wordt of een handelszaak geopend wordt.

Onderzoek in Nederland wees uit dat 5 preventieve maatregelen het risico op een inbraak met facto 16 verlaagt. Deze zijn : Bij afwezigheid licht laten branden, extra hang- en sluitwerk, extra buitenverlichting, een hond, inbraakalarm.

Het bestuur mag er zich niet vanaf maken met enkel voornoemd aanbod van advies. Het kan voor inbraakgevoelige handelszaken obstakels plaatsen bv rampalen. Een netjes onderhouden openbaar domein met afdoende verlichting, eventueel aangestuurd door sensoren, zal vandalisme, overlast en inbraak ontraden.

Inbraak en woningdiefstallen staan op de prioriteitlijst van de Lanaker veiligheidsplannen.

Het inrichten van speelpleinen met plaatsen waar ouderen kunnen vertoeven, zal de sociale cohesie en sociale controle aanmoedigen.

BLIKSEMLTEAMS VLOEREN STRAATCRIMINALITEIT

De kortstondigheid van straatcriminaliteit vraagt dat de politie snel ter plaatse is alsook een bijzondere wendbaarheid. Het nut van fiets- en motoragenten maar ook zichtbare en anonieme voetpatrouilles is hier bewezen.

Straatcriminaliteit is geen kwajongensstreek, maar misdadigheid. Het kan gaan om drugdeal, agressie, straatroof, gauwdiefstal, straatcriminaliteit is voor iedereen een bedreiging. Voor senioren vormt het nog een ernstiger probleem. Ze vormen een gemakkelijk doelwit en de lichamelijke gevolgen, met breuken en letsels zijn dikwijls zwaar.

Straatcriminaliteit is dan ook nooit “ kleine criminaliteit”. Sjakossen - trekkers zijn geen “boefjes” maar criminelen.

21

DRUGS ? altijd neen!

In Lanaken staat de strijd tegen verdovende middelen als prioriteit bij de gemeentelijke veiligheidsplannen.

In onze regio worden er steeds meer vaten gedumpt met gevaarlijk chemische afval uit druglaboratoria. Steeds meer hennepplantages worden opgedoekt. Wat vastgesteld wordt is nog maar het puntje van de berg.

Waar drugtrafikanten actief zijn, circuleren ook dealers en is er zonder twijfel een grote afzetmarkt. Jongeren met drang naar roes grijpen ook naar banalere middelen zoals gas uit spuitbussen. Zo’, surrogaat is gemakkelijk te verkrijgen maar zeker niet minder gevaarlijk.

Tegen drugs bepleit het Vlaams Belang voor een nultolerantie. Verslaafden en gebruikers moeten verplicht terecht komen een zorgcircuit. Producenten en handelaars moeten ongenadig aangepakt worden. Druggebruik moet zwaar ontmoedigd worden. Dit geldt ook voor cannabis want ook dit is lang niet zo onschuldig als verdedigers voor legalisering voorhouden.

Alhoewel het duidelijk is dat het drugprobleem in een veel ruimer kader dan het gemeentelijke moet bestreden worden is ook een effectieve aanpak op lokaal vlak noodzakelijk, met:

 • Preventiecampagnes in scholen en jeugdverenigingen.
 • Naast alcoholcontroles, systematische drug controles in het verkeer, in discotheken en op fuiven.
 • Drugverslaafden moeten verplicht afkicken.

Het Vlaams Belang wil dat de burgemeester de scholen binnen Lanaken overtuigt tot controles wanneer gebruik in de school vermoed wordt.. Deze concrete stap naar handhaving versterkt de p)uitgevoerde preventiecampagnes.

Malafide handelszaken waar drugs gebruikt worden of die als dekmantel dienen voor drughandel moeten onverwijld gesloten worden.

BANNEN VAN WINKELDIEFSTALLEN

Het Neutraal Syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) bracht uit dat in 2016 52% van de handelaars te maken kreeg met winkeldiefstallen. Cijfers van de VZW Preventie en Veiligheid

22

bevestigen deze plaag. Het aantal gestolen goederen in België liep op tot 45.500 en betrof zowel kledij, voeding, drank als allerhande instrumenten en materialen.

VZW Preventie en Veiligheid wijst voor de stijging naar rondtrekkende daderbenden. Dit wordt bevestigd door NSZ hetgeen hen de toorn van UNIA (Interfederaal gelijk kansencentrum) opleverde.

Winkeldiefstal is en blijft een dagelijks fenomeen dat leidt tot reëel inkomlensverlies.

Politietoezicht hierop volstaat niet. NSZ liet al weten dat na bevraging 87% van de ondernemers aangaf niet te begrijpen waarom beelden van betrapte criminelen niet mogen worden verspreid.

Wat kunnen we doen?

 • Opstarten van een WIN in elke gemeente (Winkel Informatie Netwerk) zodat alle aangesloten handelaars onmiddellijk door de Politie worden verwittigd van criminele feiten die zich bij collega- handelaars voordoen.
 • Handelaars en klanten moeten toegelaten worden op heterdaad betrapte winkeldieven staande te houden tot bij de komst van Politie.
 • Het idee van de federale regering om betrapte dieven in overleg met de handelaar een schadevergoeding te laten betalen zonder proces-verbaal van de politie, maakt ons niet enthousiast. Het bevordert de straffeloosheid en stopt recidivisme niet.

Dat de Politie nadien nog met een formulier op de hoogte kan gebracht worden zodat daders toch nog zouden kunnen vervolgd worden helpt niet. Het is de wereld op zijn kop, zorgt voor heel zeldzame vervolging en dus voor meer ongestrafte recidivisten

Vlaams Belang pleit voor het oprichten van een beveiligde webstek voor handelaars met daarop recidiverende winkeldieven en oplichters. Mogelijkheid van hierop foto’s van deze criminelen op te slaan en deze, indien de gangbare opsporingsactiviteiten zonder resultaat blijven, te mogen verspreiden en te delen via sociale media. Dit zal de misdadigers ontmoedigen en de handelaars toelaten preventief op te treden.

VERKEERSVEILIGHEID

In Lanaken moet er dringend ingezet worden op veiliger verkeer. Door deze inzet moet betracht worden dodelijke verkeersongevallen en ongevallen met zware en lichte lichamelijke schade tot een minimum te beperken. De N78 doorkruist Lanaken van Noord naar Zuid, hij werd in de doortocht Rekem teruggebracht tot twee rijstroken en werd daartoe over zijn geheel een trage weg. Een nieuw rond punt te Rekem kruispunt

23

Rekemerstraat, Lanaken Krpt Jan Rosierlaan en Krpt ingang Montaignehof moet voor een betere verkeersdoorstroming zorgen. Net als op andere gewestwegen N77 – N76 zou de snelheid op alle gewestwegen binnen Lanaken moeten beperkt worden tot 70 Km per uur.

De 30 Km zones werden reeds fors uitgebreid over het centrum van Lanaken en zijn ook van toepassing in de schoolomgevingen.

Vlaams Belang wenst dat de snelheidsaanpassing op de gewestwegen in schoolomgevingen aangeduid wordt door slimme verkeersborden, zodat deze binnen schooltijd 30 Km per uur aangeeft en buiten schooltijd 50 Km per uur.

De snelheid binnen woonerven dient eveneens terug gebracht naar 30 Km per uur, binnen de bebouwde kom 50 km per uur en op de gewestwegen 70 Km per uur.

Wij vragen zowel variabele politiecontroles naar overdreven snelheid, alcoholgebruik en druggebruik op al deze wegen en naar gevaarlijk foutief parkeren langs deze verkeersassen..

BRANDWEER

Ondanks reclame- en wervingscampagnes kampt ook de Brandweer OOST Limburg waarvan de voorpost Lanaken deel uitmaakt, met een tekort aan nieuwe kandidaten vrijwillige brandweerlui. De toelatingsproven zijn aanzienlijk strenger geworden doordat de lokale korpsen overgegaan zijn in grotere zones. Bovendien is de taak van brandweervrijwilliger

moeilijk te combineren met een beroepsleven. Nochtans zijn Vrijwilligers binnen de brandweer essentieel voor de dienstverlening. Zij vormen de rechtstreekse band tussen Korps en bevolking.

De brandweer mag niet de baronie worden van de leidende gemeente maar moet 100% ten

dienste staan van de eigen gemeente.

Elke gemeente en dus ook Lanaken moet een essentiële bijdrage leveren aan de operationele werking van het brandweerkorps. Het bestuur moet zijn inwoners dan ook aanmoedigen deel uit te maken van het zonaal brandweerkorps, waarbij ze de brandweervrijwilligers duidelijk waarderen.

24

Vlaams Belang vraagt dan ook dat de Burgemeester twee keer per jaar effectief verantwoording aflegt omtrent zijn taak in de zoneraad en over de besteding van het door Lanaken ingebrachte geld .

 • SOCIALE GEMEENTE

Voorwoord

10,4% Vlamingen moeten rond komen met een inkomen onder de armoededrempel, dit is 1 op 10. Ondanks alle beweringen van de politiek korrecten is er geen kentering in deze armoedecijfers, wel integendeel!. In het federaal en lokaal beleid is er geen enkele waarborg dat dit risico niet meer zal stijgen. De cijfers schommelen tussen 9,8 en 12%, wel is er een verschuiving in de meest vatbare bevolkingsgroepen.

In Limburg leven er 10.000 aangemelde volwassenen en 3.000 kinderen – 12 jaar in armoede. Voor Lanaken betekent dit in 2017 329 volwassenen en 96 – 12 jarigen.(HBvL)

Bepaalde groepen worden geconfronteerd met een hoger armoederisico. Traditioneel zijn dit de 65 plissers, langdurig zieken, alleenstaanden, eenoudergezinnen, werkloze gezinnen, huurders en personen van vreemde afkomst. Bij de 65 plussers is het risico opvallend gedaald, terwijl het bij de – 25 jarigen toegenomen is. De Vlaamse armoedemonitor geeft aan dat 12% van de – 18 jarigen leeft in een gezin onder de armoededrempel. Het Vlaamse voornemen om dit risico met 30% te laten zakken zal alvast in de huidige omstandigheden niet worden gehaald.

Wij moeten niet alleen de mensen uit de armoede halen, er moet ook voor gezorgd dat de bestaansonzekeren niet in armoede vallen. Tewerkstelling geeft een basisbescherming. Door het voeren van een aanbodbeleid en het daarnaast voorzien in individuele trajecten kunnen de lokale sociale diensten een absolute rol spelen. Discriminaties in de pensioensector moeten weg gewerkt en de laagste pensioenen moeten omhoog. Sociale diensten en bestuur moeten armoede ook actief opsporen. Door een spiraal van bestaansonzekerheid kan armoede iedereen treffen. Schuldpreventie en – bemiddeling hebben nood aan een proactief beleid. Verder moet er komaf gemaakt met geïmporteerde armoede.

Huur neemt een grote hap uit het gezinsbudget. Circa 39% van het inkomen wordt besteed

aan huisvesting, voor huurders ligt dit gemiddelde op 47%. Als sociale volkspartij wil Vlaams

25

Belang voor iedereen een kwalitatieve en betaalbare woonst. Sociale huisvesting moet beter gespreid, zodat lagere inkomens categoriën in de gemeente sneller toegang hebben tot sociale woonst tegen een redelijke prijs. Dit mag geen sociaal vangnet zijn maar een recht!

Het lokale bestuur moet hen die recht hebben op een sociale huurwoning doch op een lange wachtlijst belanden een huursubsidie geven.

Via gerichte premies moeten oudere woningen energiezuinig gemaakt of moeten deze worden vervangen door nieuwbouw.

Huisjesmelkerij waarvan zowel Belg als Vreemdeling slachtoffer wordt moet streng aangepakt.

Vlaams Belang hekelt dat sociale huisvesting al maar minder wordt aanzien als volkshuisvesting, maar wel als een vangnet voor vooral buitenlandse gelukzoekers.

Er moet dringend een rem gezet worden op de instroom van niet Europese immigranten in de sociale huisvesting.

Het OCMW, vervangen door een nieuwe welzijndienst mag geen virtueel gegeven zijn, alle inwoners, ook de Belgen, moeten er terecht kunnen voor alle vragen omtrent sociale dienstverlening.

Laagdrempelige toegang en een open en begrepen ontvangst voor iedereen is een belangrijk succescriterium voor hoogstaande kwalitatieve lokale sociale hulpverlening.

Actiepunten

Structureel

 • Vervangingsinkomen moet de stijging van de levensduurte volgen.
 • Het nijpend tekort aan sociale huurwoningen moet een oplossing vinden.
 • Het bestuur moet voorzien in een voldoende aanbod aan sociale huur- en koopwoningen, toezicht uitoefenen op billijke verdeling, de wachttermijnen moeten verkort worden.
 • Uitkeringen van leefloon moeten gekoppeld aan persoonlijke begeleiding, dit om de inspanningen voor werk te vinden en dus werkloosheid te vermijden .
 • Hij die beroep doet op de solidariteit van de gemeenschap,moet, naar eigen mogelijkheden, iets terug doen in de vorm van een maatschappelijk nuttige prestatie waartoe hij in staat is. Bij voorkeur via een lokale gemeenschapsdienst.

26

Armoede opsporen

Armoede leeft ook op het platteland en ook in Lanaken.

 • Opsporen en begeleiden van ouderen en alleenstaanden.
 • Opsporen en begeleiden van werkende inwoners die toch in armoede leven.
 • Opsporen en begeleiden van zelfstandigen en landbouwers die minder verdienen dan de armoedegrens (volgens NSZ 16%), hen zeker volgen en helpen bij op pensioenstelling. (Vaststelling door Dyzo (aanspreekpunt voor ondernemers in moeilijkheden)
 • Een sociaal welzijnsbeleid met medewerkers die oog hebben voor deze probleemstellingen die men kan vaststellen in dienstencentrum – sociale restaurants - buurthuizen enz.
 • Het OCMW moet beschikken over een meldpunt waar iedereen (sociale werker, arts, buur, postbode, school) een vaststelling van armoede kan signaleren.
 • Actieve samenwerking van de lokale sociale begeleiders en assistenten met deze diensten.
 • Er moet werk gemaakt voor echte studietoelagen voor het secundair onderwijs, met de garantie dat die enkel dienen om de onderwijskosten te betalen.

Vlaams Belang wil dat alle Welzijnsdiensten actief op zoek gaan naar armoede. Zij moeten de rechthebbenden wegwijs maken in dienstverlening, administratie en sociale premies, tegemoetkomingen en sociale rechten, zowel gemeentelijk als boven gemeentelijk, die automatisch aan de rechthebbenden moeten toegekend worden.

Er moet overwogen worden ook proactief achter deze minder benadeelden op zoek te gaan.

Generatiearmoede doorbreken

Ook armoede die verder gaat dan een inkomensprobleem, verbonden is met de sociale positie en onderwijsniveau en soms overgedragen wordt van generatie op generatie moet aangepakt.

Aanbieden van vorming, werk of betere behuizing volstaat hier niet. De sociale dienst moet hier actief mee aan de slag gaan, hoe moeilijk het ook is.

Onbetaalde schoolfacturen

Alhoewel het merenaandeel hiervan te maken heeft met slordigheid, ligt voor 15% verdoken armoede aan de oorsprong.

De diversiteit van onderwijs maken een maximumfactuur praktisch onhaalbaar, een mentaliteitswijziging bij de scholen is ook aangewezen. Kennisoverdracht is prioritair, daar hoeven geen dure schooluitstappen bij.

Er moet werk gemaakt voor echte studietoelagen aan het secundair onderwijs, met de garantie dat die enkel dienen om onderwijskosten te dekken.

27

 • Invoeren van een systeem voor schoolsparen met een rekening op naam voor ieder kind. Ouders sparen naar eigen vermogen. In het middelbaar onderwijs wordt de schooltoelage op deze rekening gestort. Ouders kunnen hier op beroep doen als de kosten, meestal in het middelbaar, oplopen. Via een gesloten systeem van domiciliëring kunnen dan de schoolfacturen betaald worden

Geen import van armoede

Bij de grote binnenstroom van asielzoekers hield politiek correct denkend Vlaanderen ons voor dat de instroom van vluchtelingen uit Syrië en Irak, wegens het hieronder aanwezige talent, een versterking zou zijn voor onze economie.

Drie op vier hadden echter geen hogere opleiding genoten, een vijfde was analfabeet. De Belgische denktaak ITINERA die zegt zich te focussen op “welvaartscreatie, goed bestuur en inclusie” maakte in november 2016 bekend dat van allen de slechts 3,6% die voor een job in aanmerking kwam, werkelijk aan het werk was.

De asielcrisis veranderde al snel in een arbeidscrisis, een import van armoede die leeft op onze sociale zekerheid. De sociale gevolgen van de ongebreidelde immigratie zonder meerwaarde zal ook voor het lokale bestuur onbetaalbaar worden.

Het lokale bestuur slaagt er nu al niet in om alle Lanakenaren naar een menswaardig bestaan te begeleiden.

De vele legale en illegale immigranten of asielzoekers die leven van een uitkering of die een andere financiële tegemoetkoming ontvangen, zorgen er voor dat de politiek steeds een aanleiding vindt om de subsidiekraan nog meer open te draaien.

Het Vlaams Belang stelt vast dat het voorrangsbeleid en de stijgende budgetten helemaal niets oplossen, ze zorgen enkel voor een aanzuigeffect en dat moet stoppen.

Wij vragen dat genieters van een leefloon, een minimum aan maatschappelijke arbeid

presteren in ruil voor deze financiële hulp.

Sociale fraude opsporen en bestraffen.

Het verifiëren van sociale uitkeringen is nodig en nuttig. Meerdere sociale uitkeringen worden onterecht uitgekeerd en zijn terugvorderbaar.

De financiële middelen waarover onze sociale diensten beschikken moeten terechtkomen bij de mensen waarvoor ze bedoeld zijn en bv niet om ermee op verlof te trekken. Van zodra maatschappelijke werkers aanwijzingen of vermoedens van fraude hebben, moet dit uitgezocht worden door gespecialiseerde ambtenaren.

Het Vlaams Belang wil dat in de gemeente een inspectie – en controlecel sociale dossiers opgericht wordt die fraudedossiers opspoort en uitspit en onterecht betaalde gelden terugvordert. De federale overheid stelt gespecialiseerde ambtenaren ter beschikking.

28

Sociaal dienstencentrum en sociale restaurants – zorgrusthuizen en assistentiewoningen

Lanaken beschikt sinds kort over een prachtig dienstencentrumgebouw.

Buiten een groot aanbod van dienstbetoon voor sociale – en administratieve zaken, waaronder een informatiedienst pensioenaanvraag, sociale en administratieve hulp aan grensarbeiders, sociale en administratieve hulp aan bejaarden, mensen met beperkingen, minder bedeelden, zieken. Uiterst geschikt en geschoold personeel staat er ter beschikking van alle inwoners

Toch stellen wij vast dat de dienstverlening niet altijd van een leien dakje loopt en er soms te weinig energie ingestoken wordt om iedereen die daar recht op heeft, daadwerkelijk hulp te bieden.

Voor alle voornoemden en voor 65 plussers staan er meerdere sociale restaurants ter beschikking, zowel in het centrum als in de kerkdorpen, waar degelijke maaltijden verstrekt worden aan erg sociale prijzen.

In Lanaken staan er in diverse zorgcentra minimaal 400 bedden ter beschikking, assistentieverblijven inbegrepen, waarvan 3 in het centrum en 1 bij het ziekenhuis St Barbara. (St Anna – Drie Eycken – nieuw centrum tussen Arkstraat en Molenweideplein en St Barbara.

Alhoewel de verblijfprijzen variëren tussen € 1500 en € 2500 per maand, zonder bijkomende onkosten (geneeskunde – apotheek – lichaamszorg) , zorgen zij voor een kwalitatief hoge verzorging en dienstbaarheid. Elk centrum beschikt over eigen cafetaria, leefruimte en sociaal restaurant.

Voor inwoners met een werknemers of laag middenstandpensioen is het duur, de mogelijkheid dat hij zijn eigendom heel of gedeeltelijk moet verkopen of een beroep doen op de spaarpot van zijn kinderen is niet onbestaande..

Vlaams Belang ijvert dan ook voor een maximumfactuur voor rusthuizen en een tegemoetkoming als de verblijfprijs het pensioenbedrag overschrijdt.

Verder mogen de sociale restaurants geen commerciële concurrentie vormen voor de lokale middenstand.

Eigen woning, liefst levenslang

Vlaams Belang is voorstander van een beleid dat woningbezit stimuleert.

Hierbij is het onrustwekkend dat 1 op de 5 zelfstandigen die een eigen huis wil kopen, geen krediet krijgt bij de bank. Hierdoor vormen zij samen met jonge werknemers en alleenstaanden een groeiende groep die het steeds moeilijker krijgt een lening te krijgen

29

voor de aankoop van een woning.

Een eigen woning geeft de gezinnen een financiële stabiliteit en het bezit is een buffer tegen armoede.

Het is de wens van vele Vlamingen zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven, liefst levenslang. Deze wens veranderd niet als ze zorgbehoevend worden. De huisvesting moet hier dus op afgestemd zijn alsook de woonomgeving. Het is immers belangrijk dat minder mobiele senioren ook blijven deelnemen aan het publieke leven Lokale gemeentelijke ondersteuning kan hiervoor zorgen.

 • De gemeente en sociale bouwmaatschappijen hebben een rol te spelen in betaalbare koopwoningen
 • Het strategisch plaatsen van rustbanken, het voorzien van openbare toiletten, maar ook het goed onderhoud van voet- , fietspaden en wandelwegen zullen ervoor zorgen dat senioren te voet of per fiets van hun woning naar het centrum en de winkelstraten kunnen gaan.
 • De lokale Welzijnsdienst (OCMW) moet bijzondere aandacht schenken aan thuiszorg, warme maaltijden thuis bezorgd, poetsdienst, waakdienst enz.
 • Het lokale bestuur moet het verbouwen van grote woningen met het oog op levenslang wonen, ondersteunen.
 • Combinatiewoningen, privéflats met assistentiewoningen en winkels moeten mogelijk gemaakt worden.
 • In een moeilijke situatie moet het lokaal bestuur zorgen voor een tijdelijke opvang van de hulpbehoevende. Het OCMW kan een opname in een dagverzorgingscentrum of centrum voor kort verblijf regelen.
 • De gemeente Lanaken keert een kleine mantelzorgpremie uit, deze bedragen verschillen per gemeente. Het zou goed zijn moesten de gemeenten met steun van

Steun aan de mensen die zorg dragen

Zorg dragen voor kinderen, zorgbehoevende mensen, zieken of ouderen vergt bijzondere inspanningen. Vooral ouderen tussen 56 en 75 zeggen dit wekelijks te doen. Een derde van de Vlamingen verleent van tijd tot tijd mantelzorg. 17% doet dat intensief en 8% echt dagelijks, dit vraagt waardering en ondersteuning.

Het Vlaams belang heeft veel respect voor de mantelzorg. Alhoewel het uitbouwen van een sociaal en fiscaal statuut niet in de macht van de lokale overheid ligt, kunnen zij toch blijk geven van waardering en effectieve ondersteuning bieden.

De Vlaamse Overheid moet deze verschillen weg werkt.

30

 • Het Vlaams Belang wil dat het OCMW instaat voor alle administratieve beslommeringen voor wie in de mantelzorg stapt.

Kinderen helpen opvangen

Vlaanderen en ook Lanaken telt te weinig onthaalouders. De strenge normen voor de opvangplaats, eventueel verplichte verbouwingen en de groeiende administratieve last zijn hiervoor de boosdoeners. Enkel de stijging van opvang in de kinderdagverblijven zorgen voor de toename van opvang. Er is slechts opvangmogelijkheid voor 54% van de opvangbehoefte voor de kinderen in Vlaanderen

Wij wijzen er op dat kinderopvang vaak een noodzakelijke voorwaarde voor activering van de arbeidsmarkt is.

 • De toegang tot kinderopvang moet absolute voorrang geven aan arbeidsactieve ouders uit de buurt.
 • Voor Vlaamse ouders die een opleiding volgen, moet tijdens de lesuren een deeltijdse opvang van hun kinderen voorzien worden.
 • Er moet voorzien worden in flexibele opvang wanneer ouders slechts enkele uren opvang nodig hebben bv voor een doktersbezoek of een sollicitatie.
 • Gemeentelijke kinderopvang moet gekenmerkt zijn door flexibele opvangtijden die rekening houden met ziekte van de ouders, onverwacht overwerk, vertraging van openbaar vervoer….

Billijke factuur voor elektriciteit, water en gas

In 2017 steeg de stroomfactuur gemiddeld met € 53 per maand.

Na het afschaffen van een hoeveelheid gratis stroom, de verhoging van BTW met 6% naar 212%, de verhoging in prijs om groene stroom af te betalen, steeg ook nog de distributieprijs. Sinds 2007 is de factuur met ruim 60% toegenomen. Het aandeel elektriciteit in de gezinsfactuur uitgaven bedraagt 30%, de drink<waterprijs is met 30% gestegen,

Het Vlaams Belang klaagt al lang over het hoge Overheidsbeslag in de energiekost. Taksen, BTW en distributiekost. Eén op tien gezinnen kan de facturen niet langer betalen.

 • BTW op energie, gas, stookolie en elektriciteit moet terug naar het basistarief van 6% voor de normale verbruikshoeveelheid van een gezin.

31

 • Er moet een sociale vrijstelling komen per gezinslid voor de zuiveringskost van het water.

Het Vlaams Belang wil dat:

 • De gemeente maatregelen neemt die de energie- en waterfactuur doen dalen.
 • Een laagdrempelig energieloket opgericht wordt, waar huurders en eigenaars terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding op maat omtrent energie- en waterbesparing, de keuze voor een energieleverancier, energierenovatie en energiezuinig bouwen en verbouwen.
 • De gemeente Lanaken zijn premies voor isoleren van oude en slecht geïsoleerde woningen handhaaft

Welzijn voor dieren

Aangiften voor dierenleed nemen ieder jaar toe. Lang niet alle vaststellingen van dierenleed leiden tot het opstellen van een proces-verbaal. Soms maken aangiften deel uit van een burenruzie of wordt de toestand verkeerd ingeschat. Ook de professionele sector van kwekers en broodfokkers gaat niet vrijuit, iedereen herinnert zich de mishandeling van dieren in slachthuizen.

Het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing, dit met een beter toezicht op de naleving van de wet op dierenwelzijn en vraagt een consequente bestraffing van de daders.

Wij willen dat:

 • Het kweken van huisdieren streng gereglementeerd wordt.
 • De handel van in ongunstige omstandigheden gefokte gezelschapsdieren krachtig wordt aangepakt
 • Elk provinciaal parket een magistraat en deskundige als aanspreekpunt aanduidt.
 • In elke gemeente een dienst dierenwelzijn wordt opgericht die beschikt over een meldpunt.
 • In elke politiedienst een inspecteur wordt opgeleid als deskundige in dierenwelzijn zodat effectieve proces-verbaal aanleiding geven tot vervolging.

32

4. VEILIG, VLOT BEREIKBAAR EN GEZOND

Veilig en vlot bereikbare gemeente

Resultaten van een Europees onderzoek geven aan, dat niet alleen lichamelijke, maat ook de persoonlijke en financiële gevolgen van een ernstig ongeval niet licht zijn. 78% van de slachtoffers blijft levenslang hinder ondervinden en 30% dient te verhuizen naar een meer aangepaste omgeving. In 16% van de gevallen moet ook een familieid stoppen met werken om de zorgen van het slachtoffer op zich te nemen.

In 2016 vielen er op onze wegen nog steeds 637 dodelijke slachtoffers. En vonden in totaal 40.096 ongevallen plaats met 51.827 slachtoffers.

Voor een lokale overheid meer dan voldoende om bijzondere aandacht aan verkeersveiligheid te besteden. Positief is dat verkeersongevallen met jongeren tussen 28 en 24 jaar enorm gedaald is.

Ook Lanaken heeft een dicht wegennet en ook hier duiken files op, dit vooral op de N78 te Rekem- Neerharen, in beide richtingen en ook op de toegangswegen richting Maastricht, te wijten aan Maastrichtse egocentrische beslissingen tot druppelsgewijze toelating richting Maastricht Hetzelfde gebeurt van Veldwezelt richting Maastricht.

De verkeersstroom moet beheerst worden en onze gemeente moet toegankelijk blijven voor gemotoriseerd verkeer. Ook in Lanaken beginnen terug te weinig parkeergelegenheden te zijn.

Het openbaar vervoer zou hier ook de vervoersmodus moeten zijn. Er is voldoende openbaar vervoer richting Genk- Maastricht en, richting Hasselt en Maasmechelen. Er is nagenoeg geen vervoersmogelijkheid richting Veldwezelt/Tongeren en dit ook na ruim 12 jaar aandringen van Vlaams Belang heeft Veldwezelt en Kesselt geen openbaar vervoer richting Lanaken noch Tongeren .

Het Spartacus project is volgens Vlaams Belang een octopus met vele armen, dit project zou het verkeer tussen Maastricht en Hasselt stroomlijnen doch wij vrezen dat dit een leegloop zou betekenen voor het handelscentrum (?) Lanaken. Volgens ons was het veel beter de oude spoorverbinding lijn 2O tussen Hasselt en Maastrcht nieuw leven in te blazen. Het zou een verademing betekenen , niet alleen voor het personenvervoer, doch ook voor het thans

33

Railport Lanaken zou dan toch eindelijk kunnen opstarten, waar deze site thans, ongebruikt,

overwoekerd wordt door groen. Het zou tevens een oplossing bieden voor het teveel aan vrachtverkeer op onze wegen transport per trein. Railport Lanaken zou dan toch eindelijk kunnen opstarten, waar deze site

Verkeer laten doorstromen

De verkeeras Noord- Zuid, richting Maaseik en Tongeren, raakt stilaan dicht geslipt. De

destijds vierbanige rijksweg (twee rijstroken in beide richtingen) die door de agglomeratie Rekem en Neerharen loopt, werd voor een verkeersveilige doortocht binnen deze zone, tot twee rijvakken herleid. De ronde punten Rekem en Tournebride zorgen voor een iets soepelere doorgang doch houden het dichtslippen niet tegen . Bijkomende rotondes die zullen aangelegd worden te Rekem kruispunt Heidestraat en te Lanaken kruispunt Rosierlaan en bij de uitgang Sappi, zullen dit evenmin verhinderen. Op het tweerijbanen vak van deze baan Veldwezelt – Vroenhoven is het ook nu reeds aanschuiven. Wegens de verkeersdrukte zou op het ganse traject de snelheid moeten herleid worden tot 70 Km per uur en tot 50 km per uur binnen de agglomeraties.

Een totaaloplossing voor deze trage weg, die totaal ongeschikt is voor zwaar vervoer, kan alleen gevonden worden in de aanleg van een nieuwe snellere weg tussen Zuid Willemsvaart en Maas enerzijds en tussen Koning Albertkanaal en de Nederlandse grens en dit op het traject tot Maasmechelen E314 en aan de andere kant tot Vroenhoven, richting E 313. De nieuw aan te leggen omleidingsweg Smeermaas kan hier perfect op aansluiten.l

Een andere as doorkruist Lanaken van Oost naar West, van Maastricht richting Genk. Ook dit is een trage weg, ongeschikt voor zwaar vervoer. Deze tweebaansweg doorkruist de agglomeratie Zutendaal.

Een parallel lopende weg, meer Zuidelijk, verbindt Maastricht over de agglomeratie Veldwezelt richting Bilzen. Opnieuw een tweebaansweg die zich zijn weg zoekt door de agglomeraties. Deze weg is eveneens niet geschikt voor zwaar vervoer.

Op al deze provinciale wegen is de snelheid beperkt tot 70 km per uur en in de agglomeraties tot 50 km per uur.

Binnen groot Lanaken zijn talrijke woonerven gelegen. Binnen de gesloten woonerven dient de snelheid beperkt tot 30 km per uur en binnen de meer open erven tot 50 Km per uur.

34

Bij middel van een duur mobiliteitsplan werd het verkeer binnen de agglomeratie Lanaken centrum totaal heringericht. Het ligt duidelijk in de bedoeling van het Bestuur, het verkeer geen doorstroming te geven door Lanaken centrum.

Met twéé richtingsverkeer op smalle en daarvoor technisch niet uitgeruste centrumwegen (met op vele plaatsen geparkeerde voertuigen in beide richtingen en niet voorzien van fietspaden) kunnen de ruime (doch al volgelopen) parkings Molenweideplein en

Europaplein bereikt en verlaten worden.

Het Molenweideplein heeft één in- en uitgang richting Arkstraat en een tweede één- vak uitweg richting Bessemerstraat. Het Europaplein, heeft één uitrit richting Spporwegstraat/Ringlaan N78 en een tweede richting Gasthuisstraat – Jan Rosierlaan..

Van de Stationsstraat werd een fietsstraat gemaakt, met enkel voor personenwagens en vrachtwagens een één richtingsverkeer van kruispunt Spoorstraat richting centrum. Aan de linkerzijde van deze rijrichting is straatmeubilair geplaatst bestaande uit bloembakken, terrassen en zitbanken. Dit meubilair beschermt de voetgangers met een doorgang links achter de bloembakken. De rechterzijde leunt rechtstreeks aan op een op menige plaatsen smal voetpad met uitgangen van horeca- en middenstandszaken en dit zonder enige bescherming.

Fietsers en bromfietses gebruiken de Stationstraat in beide richtingen.

Bij het centrum is de verplichte rijrichting naar rechts richting Jan Rosierlaan, op een kort stuk van circa 100 m is er enkel tegenliggend verkeer van lijnautobussen. Ter hoogte van de Gasthuisstraat mengt dit voertuigenverkeer zich met het inkomend en uitgaand verkeer van de Gasthuisstraat (zorgcentrum, rusthuis en parking Europaplein).

Op de Jan Rosierlaan ligt even voorbij dit kruispunt de uitgang van een lagere basisschool met druk aan- en wegrijdend verkeer voor en na schooltijd. De rijbaan laat hier geen kruisend verkeer toe tussen autobussen en ander vervoer, hetgeen voor opstoppingen en files zorgt.

Binnen de ganse mobiliteitszone is de toegelaten snelheid 30 km per uur.

Het Vlaams Belang vindt dit nieuwe mobiliteitsplan voor centrum Lanaken totaal ondoordacht, gevaarlijk en verkeersonvriendelijk voor voegangers, fietsers en gemotoriseerd vervoer.

Dit plan had minimaal moeten voorafgegaan zijn door een aanpassing van alle wegen die het in- en uitgaand verkeer naar het centrum regelen. Alle grote uitrij-assen hadden moeten voorzien worden van een vrij liggend fiets- en voetpad en gereglementeerd met een verbod van parkeren. (dit voor Arkstraat – Broekstraat en Jan Rosierlaan)

35

Door dit mobiliteitsplan werden er een aantal verkeersgevaarlijke situaties geschapen die dringend een structurele oplossing vergen.

Toegankelijkheid openbaar vervoer

In Lanaken centrum is er een drukke autobushalte op het Kerkplein en vervolgens een

ingerichte en drukste halte voor alle bussen van de lijn die Lanaken aandoen, ter hoogte van het Cultureel Centrum (CCL) . Deze halte wordt door bewoners van binnen en buiten Lanaken druk gebruikt om zich te verplaatsen naar Maastricht. Er is immers ruime parking, terwijl gebruik van parking in Maastricht erg duur is en personenvervoer er enkek getolereerd wordt.

Het Vlaams Belang wil verhoogde opstapplaatsen ter hoogte van beide haltes, zodat de autobussen ook gemakkelijk toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen en voor senioren.

Tevens moeten er ter hoogte van de halte CCL beveiligde stallingen geplaatst worden voor fietsen en bromfietsen.

Er moet dringend een autobuslijn van Lanaken centrum via Veldwezelt – Kesselt, richting Tongeren ingelast worden, rechtstreeks of met vaste overstapmogelijkheid in Vroenhoven. ( Vanuit Lanaken is er enkel mogelijkheid om met het openbaar vervoer richting Tongeren te rijden over Maastricht, Bilzen of Hasselt en dit is ontoelaatbaar.)

Om agressie, geweld, vandalisme en drug trafiek tegen te gaan op het openbaar vervoer met de lijn richting Maastricht-Lanaken Genk en Maastricht-Lanaken Maasmechelen pleit het Vlaams Belang er voor dat de Politie geregeld en vooral op de avondlijke en nachtelijke uren controle houdt op deze autobussen. Vaststellingen door de lijn hebben enkel een administratieve boete tot gevolg. De politie kan proces-verbaal opstellen hetgeen tot gerechtelijke vervolging kan leiden.

FIETSERS EN VOETGANGERS TELLEN MEE

Er wordt meer en meer gewandeld en gefietst. Lanaken beschikt over een prachtig uitgerust fietsnetwerk. In de diverse centra is het echter koffiedik kijken en zijn er practisch geen fietspaden. Ook de voetpaden zijn er op diverse plaatsen in slechte staat. De meestal verhoogde voetpaden bieden geen toegang voor mensen met beperkingen die een rolator of rolstoel gebruiken, ook de op kruispunten gebruikte wegdekverhogingen zijn vaak moeilijk te overschrijden.

36

De voetgangerspaden zijn zowel binnen als buiten de centra op diverse plaatsen in slechte staat. Het nieuwe mobiliteitsplan in het centrum Lanaken zorgt voor bijkomende onveiligheid voor fietsers en voetgangers, vooral op de nieuwe in- en uitvalswegen.

Het Vlaams Belang wil dat :

 • Ook in het centrum van Lanaken en van alle kerkdorpen afgescheiden en voldoende brede voetpaden en fietspaden aangelegd worden, met voorrang voor de in- en uitvalswegen naar het centrum van Lanaken zelf.
 • Er voldoende aandacht is voor het wegcomfort, voet- en fietspaden zonder putten en bulten, met een egaal wegdek.
 • De Stationsstraat, rechts van de rijrichting, voorzien wordt van een voldoende breed en veilig voetpad. Het volledig wegdek van deze straat vertoont nu reeds verzakkingen die moeten geëgaliseerd worden.
 • Op kruispunten en drukke punten voldoende veilige oversteekplaatsen zijn voor fietsers en voetgangers, rekening houdend met senioren en mensen met beperkingen.
 • aan de openbare gebouwen en druk bezochte plaatsen fietsparkings voorzien worden.
 • De gemeente een opleiding voorzien voor het gebruik van elektrische fietsen door seniors.
 • In Lanaken moeten motor en scooter parkings aangelegd worden nabij druk bezochte plaatsen.
 • Busstroken (tegenover het gemeentehuis en kerkplein) moeten open gesteld voor motoren en scooters.
 • Als er vangrails geplaatst worden moeten deze voorzien worden van vangplaten tot op de grond.
 • Watergladde wegmarkeringen moeten verdwijnen en vervangen worden door stroeve verven.

Motoren en scooters

Het Vlaams Belang promoot motoren en scooters als actief vervoermiddel, de infrastructuur in onze gemeente moet hiervoor aangepast.

Een studie van FEBIAC duidt aan dat 10% méér motoren en scooters de file-uren en file -km met 40% doen zakken.

 • In Lanaken moeten motor en scooter parkings aangelegd worden nabij druk bezochte plaatsen.
 • Busstroken (tegenover het gemeentehuis en kerkplein) moeten open gesteld voor motoren en scooters.
 • Als er vangrails geplaatst worden moeten deze voorzien worden van vangplaten tot op de grond.
 • Watergladde wegmarkeringen moeten verdwijnen en vervangen worden door stroeve verven.

37

Infrastructuur moet de handhaving versterken

Vlaanderen stelt zich tot doel tegen 2020 maximaal 200 verkeersdoden te tellen. Ook het aantal letselongevallen moet dalen, tegen 2030 streeft men naar een vermindering met 50%.

In het doen respecteren van verkeersregels staan lokale investeringen in infrastructuur en een sluitend handhavingsbeleid niet los van mekaar.

Wanneer in schoolbuurten, belangrijke verbindingswegen, rond uitgangsbuurten, winkelcentra en sportcomplexen camera’s en slimme technologie de snelheid bewaken, dan hoeft de politie daar geen intensieve controles te doen en kan zij hun aandacht wijden aan andere oorzaken van verkeersongevallen.

Vlaams Belang wil dat de gemeente de verkeersconflictpunten in kaart brengt en, investeert in trajectcontrole daar waar de snelheidshandhaving permanent van belang is.

PROPERE GEMEENTE

Zwerfvuil en sluitstorten moet fundamenteel worden aangepakt. Fietsroutes en trajecten naar de scholen blijken hiervoor erg gevoelig te zijn.

Scholen en jeugdverenigingen moeten actief betrokken worden bij milieu en omgevings-initiatieven zoals het opruimen van afval in grachten en bermen.

Bestraffing en herstel van de aangerichte schade is de logica zelf.

Minder afval produceren moet beloond worden. Afvalbeleid is veel méér dan sorteren!.

De gemeente moet vooral inspelen op afvalpreventie, fabrikanten kunnen hieraan meewerken.

Straten , pleinen, wandelwegen en fietspaden moeten proper gehouden worden. Ondermeer hondenpoep, lege blikken an plastiekafval is hier niet p zijn plaats.

Vlaams Belang wenst dat:

 • Elke straat wekelijks bezocht wordt door een ploeg straatvegers (ev. Leefloontrekkers)
 • Er bij inzamelpunten zoals glasbollen, kledingscontainers toegekeken wordt op sluikstorters.
 • Zwerfvuil en sluitstorten onmiddellijk opgeruimd worden.
 • Scholen en jeugdverenigingen betrokken worden bij opruim- en onderhoudsacties.
 • Een snelle gemeentelijke interventieploeg elke vorm van vandalisme, beschadigingen slijtage herstelt en rondslingerend afval snel opruimt.
 • Begeleiders van honden moeten hun restafval -hondenpoep onmiddellijk opruimen en hiervoor steeds in het bezit zijn van een plastieken zak of zakje. Bestendige controle hierop is noodzakelijk

38

Straten en pleinen duurzaam aanleggen

Sinds 1 januari 2015 mogen de openbare diensten geen pesticiden meer gebruiken. Sindsdien bestaat onkruid vrij openbaar domein niet meer! Alternatieve oplossingen zijn vooral arbeidsintensief en vergen veel tijd. De overheid besluit dat inwoners moeten leren wat onkruid in straten en pleinen te tolereren.

Het Vlaams Belang pleit voor een beheerst omgaan met bestrijdingsmiddelen Wij leggen er ons niet bij neer dat onkruid en opgeschoten gras nu tot het normale straatbeeld zou behoren. Fraai verzorgde straten en pleinen weren vandalisme en beschutten tegen overlast maar zijn ook noodzakelijk om gevaarlijke situaties in het verkeer te vermijden.

Een doordachte inrichting van straten en pleinen die groei van onkruid en gras tegen gaat is thans van hoog belang.

In deze omstandigheden kunnen volgens het Vlaams Belang:

 • Voetpaden niet langer aangelegd worden met kleine klinkers of tegels maar bij voorkeur met vaste materialen.
 • Fietspaden aangelegd worden in gesloten beton- of asfaltverharding, zekere buiten de bebouwde kom.
 • In groenvoorzieningen verstandig geïnvesteerd worden zodat het onderhoud tot een minimum herleid wordt
 • Juiste keuzes met inheemse aanplantingen gebruikt worden
 • Dat de gemeente zijn zwerf en sluitstort knelpunten in kaart brengt.
 • Er steeds betracht wordt sluikstorters te identificeren, te verbaliseren en ze, naast een fikse boete te laten betalen voor het opruimen.
 • De bevolking voortdurend gesensibiliseerd wordt voor dit probleem en overtreders gewezen wordt op hun verantwoordelijkheid.

39

 • 5. GEZONDE GEMEENTE

Lawaai en stank zijn de meest voorkomende vorm van milieuhinder. Het gemeentelijk milieubeleid moet een economisch en sociaal verantwoord beleid zijn.

Lokale infrastructuur doet de waterkwaliteit niet steeds vooruit gaan. Een klein voorbeeld van is de overloop ban de rioleringen van de St Servaaswijk waarvan de afwatering per riolering gebeurt tot achter de Maastrichterweg, vanwaar het via gracht en beek zou moeten afgewaterd worden naar de Asbeek. Door boswerkzaamheden tussen Steenselberg en Sprokkelstraat werden alle grachten en zelfs de oorspronkelijke bronnen van deze beek met zware machines dicht gereden en volgestouwd met afvalhout, dat er nu reeds 3 jaar ligt te rotten en een aantrekpool is voor ongedierte.. In plaats van afwatering begint zich aldaar nu, doordat afvalwater met uitwerpselen terecht komen in een grote plas, een moeras te vormen.

Het grondwater in de ondergrond wordt gebruikt voor de waterwinning aan de Bessemerberg. De groene gemeenteschepen werd over dit probleem geïnterpelleerd doch antwoordde dat het hier geen gemeentebossen betreft, waardoor de gemeente onbevoegd is! Een duidelijk voorbeeld van slecht milieubeleid.

Landbouw moet ook in Lanaken gestimuleerd worden. Het is en blijft een economische en strategische sector. Voor onze voedselvoorziening mogen wij in geen enkel geval afhankelijk worden van het buitenland. De gemeente moet dan ook zuinig omspringen met landbouwgronden.

Het Vlaams Belang wil dat:

 • Het gemeentelijk milieubeleid voor het ganse grondgebied van Lanaken ernstig genomen wordt.
 • Er geïnvesteerd wordt in riool- en waterzuivering stelsels.
 • De bronnen en afwateringskanalen in ALLE bossen zuiver gehouden worden zodat hetwater via normale kanalen kan afwateren naar de lager geleden beken.
 • Er moeten oplossingen gezocht worden voor de afwatering van gemeentelijke
 • Rioleringstelsels naar waterzuiveringsinstallaties, zodat deze natuurgebieden en grondwater niet besmetten en rattenplagen vermeden worden.

40

ACTIEPUNTEN

Landelijk gebied vrijwaren

Lanaken heeft de ambitie om binnen afzienbare tijd nieuwe woongebieden te realiseren. Het bestuur zou dat moeten doen door verdichting en renovatie en door kavels binnen bestaande woonzones en woon uitbreidingsgebieden aan te snijden.

Binnen Lanaken is er nog altijd woongebied dat onbebouwd is. Deze percelen moeten volgens Vlaams Belang eerst aangesproken worden.

 • Door alleen woon uitbreidingsgebied die direct aansluiten bij woonkernen in aanmerking te nemen, worden open ruimten beschermd.
 • Buurten met leegstand en verkrotting moeten gerenoveerd of afgebroken voor woon- en handelsfunctie.
 • Geen nieuwe shopping centra buiten het kerngebied.
 • dat de gemeente een percentage van haar inkomen besteedt aan aanlegen onderhoud van functionele groen ruimten.
 • Dat de gemeente haar kernen versterkt binnen een afgelijnd uitzicht.

Vlamingen willen wonen waar het veilig is en goed om te werken, waar een goed school- en sportaanbod is, ze willen winkelen dicht bij huis. Ze willen rust zoeken in voldoende ruimte- en groen.

Het Vlaams Belang staat ervoor

Geen horizon van windturbines

De regels voor de inplanting van windturbines werden door de Vlaamse regering versoepeld., ze worden beschouwd als bestemmingsneutraal. Dit houdt in dat ze zullen worden gebouwd tot op de rand van bosgebieden en zelfs in natuurgebieden.

Windturbines met een mast van 100 m en een wiekdiameter van 90 m zijn voor ons geen molens maar industriële fabrieken die thuis horen in fabrieksbuurten en langs lijninfrastructuren zoals kanalen en spoorwegen. Inplanting in landschappelijke open ruimten , in waardevol agrarisch gebied en in natuurgebied, wijzen wij af.

Vlaams Belang wil de argumenten van actiecomités die zich tegen inplantingen in open ruimten verzetten, ernstig nemen en principieel negatief adviseren in dergelijke vergunningsprocedures.

Natuur en Landbouw

Alhoewel door miileu en natuurverenigingen vaak met de vinger gewezen, zijn er heel wat plekken waar net de landbouw zorgt voor het groene karakter.

41Landbouw hoeft helemaal geen milieuverstorende factor te zijn. Al neemt het aantal land-,tuinbouw en voedingsbedrijven nog verder af, landbouw maakt deel uit van het agro voedingscomplex en blijft van hoog economisch belang. De bedrijfsoppervlakte neemt toe alsook de productiemiddelen en de machinale inzet en het familiaal aandeel neemt af. Toch willen wij de familiale landbouw verder ondersteunen.

Vlaams Belang wil dan ook:

 • Dat plaatselijk een lokale landbouwmarkt georganiseerd wordt, zodat familiale telers en consumenten met elkaar in contact komen en een afzetmarkt met korte keten creëren
 • Dat landbouwbedrijven zich verantwoord uitbreiden.
 • Dat het lokaal bestuur zich in hun &advies laat leiden door de decreetwetgeving en niet door eisen van allerhande actiecomités.

Investeren in riolen en grachten.

Zoals we reeds eerder aanhalen heeft Lanaken bij de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel nog een hele inspanning te leveren. Tegelijk hebben we af te rekenen met slecht onderhouden en verouderde riolen. Verder zijn er nog steeds een aantal woningen die niet op de riolering kunnen worden aangesloten.

 • De gemeente moet de individuele installaties voor afvalwaterbehandeling financieren van woningen die niet op de riolering kunnen worden aangesloten.
 • In landbouw- en bosgebied, al dan niet in eigendom van de gemeente, moet het bestuur de grachtenstelsels, afwateringsgeulen, beekjes en beken herwaarderen en opnieuw activeren. Zij moet hetzelfde eisen van de eigenaars van gronden waarlangs deze afwatering gebeurt en erop toezien dat deze afwatering niet gehinderd wordt.
 • Het hergebruik van regenwater moet worden gestimuleerd.
 • Waar mogelijk, moeten waterdoorlatende verhardingsmaterialen gebruikt worden.

Betaalbaar drinkwater

Iedere inwoner heeft recht op proper en gezond drinkwater tegen een betaalbaar tarief. De enorme investeringen waar de drinkwatermaatschappijen voor staan en de verhoging van de drinkwaterprijs, ziet het Vlaams Belang als een versterking van zijn pleidooi om de distributie van elementaire nutsvoorzieningen, waaronder het water, niet bij de communales, maar wel op Vlaams Niveau te leggen.

42

6. LEERRIJK, ONTSPANNEND EN PLEZANT

CULTTUUR EN ONDERWIJS.

VOORWOORD

De creativiteit van het plaatselijke culturele verenigingsleven doet cultuur bloeien. Daarom moet de dienstverlening van de culturele centra voor de verenigingen open staan. Cuilturele centra moeten aan cultuurpromotie en cultuur programmatie doen. Hoe waardevol andere culturen ook zijn, ze mogen onze eigen Vlaamse cultuur nooit overheersen of verdringen. Onze aandacht gaat bij voorkeur naar cultuur en producties van bij ons.

Het Vlaams Belang bepleit een doorzichtige subsidiëring. Wij wijzen een projectbetoelaging voor kleine groepen die beantwoorden aan de vraag of een multiculturele vraag resoluut af. Wij stellen het belang voor deelname aan onze Vlaams- Nederlandse cultuurgemeenschap voorop. Wij kiezen eerder voor de ter beschikking stellen van onze infrastructuur en uitrusting voor kunstenaars en cultuurverenigingen.

Financiële ondersteuning moet afhankelijk zijn van het aantal bezoekers dat een initiatief aantrekt, er moet een minimum aan “return on investment” zijn. Elke geïnvesteerde euro moet een meerwaarde zijn. Die kan natuurlijk ook liggen binnen domeinen als educatie, sociale cohesie, recreatie of toerisme.

Toerisme is binnen Lanaken een sector met veel groeimogelijkheden. Toerisme is goed voor de werk gelegenheid, voor de zelfstandigen en voor de loontrekkende tewerkstelling. Het is een economische hefboom voor de gemeente. Iedereen heeft er alle baat bij mee te denken en te werken aan de toeristische kwaliteiten en aantrekkingskracht van onze gemeente en ook erfgoed heeft hierin zijn functie.

Onderwijsbevoegdheid ligt niet op de eerste plaats bij de gemeenten maar wel op Vlaams niveau. Voor het Vlaams Belang zijn overdracht van kennis, cultuur en het vormen van persoonlijkheid de essentiële opdrachten van het onderwijs.

Onderwijs moet politiek neutraal staan. Vlaams Belang wenst geen islamonderwijs in onze scholen.

43

Actiepunten voor een leerrijke gemeente:

Talent en initiatief ontvouwen

Voor een gezond sociaal weefsel is een rij en gevarieerd cultuuraanbod noodzakelijk.

Participatie stimuleert de cohesie. De cultuursector dient in het algemeen minder afhankelijk te zijn van subsidiëring en moet zijn eigen financiële middelen verbreden.

Het bestuur moet vooral logistieke ondersteuning en stimulansen bieden. Geld kan alleen als de gesubsidieerde cultuurvorm een maatschappelijke meerwaarde creëert.

 • Aankomend talent en kunstenaars moet ten volle ondersteund worden, voornamelijk door het ter beschikking stellen van tentoonstellingsruimten, ateliers en cultuurzalen.

Circa 1/3e neemt één of meermaals deel aan een cultuurevenement. De armoedemonitor vermeldt dat 17% ca n de Vlamingen tussen 18 en 85 jaar niet deelneemt aan culturele activiteiten.

Wanneer iemand om financiële reden nooit een film, museum,concert of festival kan bezoeken dan dient de lokale overheid dat toch minstens één keer per jaar mogelijk te maken.

Zo kan de avant-première van een cultuurvoorstelling gratis of aan bijzondere tarief aangeboden worden aan mensen in armoede.

Onze gemeente kan met een actief cultuurbeleid een bezielende partner zijn om talenten en initiatieven te helpen ontvouwen. Zonder twijfel heeft ook het onderwijs daarin deel.

De Vlaamse regering wil onderwijs en culturele partners dichter bij elkaar brengen. Voor het lokale bestuur zien we hierin geen primaire taak weggelegd.

Volgens Vlaams Belang kan onderwijs op het lokale niveau enkel een aanvullende rol spelen. Ons inziens stelt het lokale bestuur zich best terughoudend op en hoeven ze de andere netten geen concurrentie aan te doen. Gemeentelijk lokaal onderwijs heeft een enorme kostprijs en alhoewel wij het inrichten van onderwijs voor een gemeente niet willen verbieden, heeft dit op lange termijn geen enkele toekomst.

Wij pleiten er ernstig voor dat de lokale besturen zouden overwegen het door hun ingericht onderwijs, in overleg met elke school naar het vrij gesubsidieerd onderwijs of naar het gemeenschapsonderwijs overgeheveld wordt.

Cultuurcentrum en bibliotheek.

Het gemeentebestuur moet zich actief inzetten om het draagvlak voor cultuur te verbreden.

De lokale centra moeten open staan voor de creativiteit van het plaatselijke verenigingsleven.

44

Het Vlaams Belang ijvert er voor dat de gemeente in hun culturele centra:

 • Permanent een ruimte gratis ter beschikking kan gesteld worden aan kunstenaars, dans-, en toneelgroepen, lokale muzikanten enz.
 • Vaker aandacht geschonken wordt voor producties vanuit Vlaanderen, die zo mogelijk een ruim publiek aanspreken.
 • Een moderne bibliotheek gaat verder dan het uitlenen van boeken, ze digitaliseert en heeft oog voor nieuwe media, organiseert cursussen en ziet een nieuwe doelgroep in senioren.
 • En ruim aanbod richt zich op de groep gepensioneerden, maar ook op jonge lezers, slechthorenden en slechtzienden.
 • De samenwerking met scholen, buitenschoolse opvang, rust- en verzorgingshuizen enz moet worden versterkt.
 • Digitale boeken vullen het klassieke boekaanbod aan.
 • Inzet op het comfort voor de gebruikers, inleveren buiten de openingsuren en elektronisch de leentermijn kunnen verlengen.
 • Games die beroep doen op interactie, creativiteit en artistieke ontwikkeling kunnen er een plaats krijgen?
 • Bibliotheken moeten knooppunten worden van gedrukte en digitale informatie. De inwoners moeten er beleidsdokumenten kunnen raadplegen, plannen kunnen inzien, inspraakvergaderingen kunnen organiseren enz.

Geen islamonderricht in onze scholen.

Kan het nog wranger? Op een moment dat het Jihadistisch geweld binnen Europa aantikt en brute aanslagen slechts enkele dagen oud zijn, geven leerkrachten (intern) aan dat er reeds kleuters rondlopen die radicalisering vertonen. Ouders lachten ermee en ondersteunen het gedrag van hun kinderen.

De beleidcoördinator van het Gemeenschapsonderwijs maar ook het Katholiek onderwijs waren er als de kippen bij om de zaken te “nuanceren”.

Het Vlaams Belang steunt de schooldirecties niet die oproepen “het debat in alle discretie te voeren” – “ die vreemde talen waaronder ook het Arabisch in en buiten school willen

45

Toelaten” als basis voor een sneller begrip en onderlinge communicatie tussen Nederlands onkundige leerlingen en leerkrachten.

Wij steunen ook irreële oplossingen niet waarbij beslist wordt dat alle kinderen, ook de Vlaamse, maar hallal moeten eten omdat er op school enkele moslimkinderen geen ander eten wensen te nemen. Het uitstellen van de schoolstart, omdat 1 september samenvalt met het islamitisch offerfeest, vrijaf geven op Islam - feestdagen enz.

Radicale moslims voelen zich ongenaakbaar en zien zich gesteund door al die bedeesdheid, het doet de indruk ontstaan (of is het méér?) dat islamitische kinderen zich niet moeten integreren.

 • De indoctrinatie in het Vlaams onderwijs moet stoppen, onze waarden en normen staan voorop in ons onderwijs.
 • In onze Vlaamse scholen praat men Nederlands.
 • In onze scholen worden geen hallalmaaltijden aangeboden.
 • Gemeentelijke scholen moeten de islamitische hoofddoek weren.

Het aantal kinderen dat islamitisch onderwijs volgt stijgt sensationeel, in tien jaar tijd is dit meer dan verdubbeld.. Het Nederlands basis- en secundair onderwijs telt meer dan 60.000 leerlingen islamitische godsdienst, begeleid door 738 islamleerkrachten, meestal zonder erkend diploma.

De Vlaamse regering die de plaats van de islam in het Vlaams onderwijs geen seconde in vraag stelt, wil dit oplossen door samen met het “Executief van de Moslims in België” de kwaliteit van het islamonderwijs te verbeteren.

Het Vlaams Belang bestrijdt deze beslissing, net zoals wij er destijds tegen waren dat onze Burgemeester Marino Keulen als Vlaams Minister de aanzet gaf voor het door Vlaams geld gesubsidieerd bouwen van moskeeën..

Vrijheid van godsdienst waar ook het Vlaams Belang voorstander van is, wil niet zeggen dat de Vlaamse belastingbetaler moet opdraaien voor Islamitisch onderwijs in Vlaamse scholen.

Patrimoniumbeheer – bewaking erfgoed

Het zichtbaar maken van erfgoed en de integratie ervan in de ruimtelijke structuur is blijkbaar voor ons bestuur erg lastig. Velen beschouwen erfgoed nog te vaak als een vervelend obstakel in de realisatie van hun stedebouwkundige vernieuwings-en verrijkingsdromen.

46

Onder leiding van het Bestuur bepalen steeds meer bouwpromotoren en projectontwikkelaars het aanzien van Lanaken, zodat er hoe langer hoe minder plaats is voor zijn rijke verleden, tenzij dit verleden ver buiten de agglomeraties gelegen is.

Voor Vlaams Belang vormt erfgoed geen obstructie. Herstel van een historisch gebouw of

Het bewaren van een archeologische site kan perfect gepaard gaan met een creatieve herbestemming .

De gemeente moet fier zijn op zijn monumenten die spijtig genoeg jaarlijks in aantal verminderen.

De kastelen van Hocht en Pietersheim getuigen van een rijk verleden. De St Servaas kruisweg in de Ursulakerk moet beter gepromoot. Oud Rekem werd in private handen perfect gerenoveerd. Sommige renovaties hadden plaats in een publiek-gewestelijke samenwerking. Thans liggen de werken stil bij gebrek aan nieuwe initiatieven en geld.

Vele historische of maatschappelkijk belangrijke monumenten verdwenen, doordat niermand er zich over bekommerde, onder de sloophamer of werden vanuit het gemeentelijk patrimonium naar de privé verkocht.

Zo was er het oude, op dat ogenblik reeds gerenoveerde rijkswacht gebouw, de oude Providentia, De brouwerij aan Het H. Hartcollege enz.. Soms telden inderdaad andere belangen.

Het Vlaams Belang wil dat het bestuur van de gemeente zijn verantwoordelijkheid gebruikt om een beschermingsgericht erfgoedbeleid te voeren en bij zichzelf en hun inwoners zoveel mogelijk draagvlak voor behoud te creëren.

Erfgoed speelt een erg voorname rol in toerisme en is een echte troef. Een goed georganiseerde monumentendag lokt elk jaar duizenden toeristen.

 • Historische themawandelingen kunnen georganiseerd, zij vestigen de aandacht op onze Vlaamse identiteit, onze manier van leven, denken en handelen.
 • Recreatie en landschapsbeleving gekoppeld met routeplannen en een aanbod van horeca en logies.
 • Toerisme moet samenwerken met de lokale zelfstandigen. Gastvrijheid en dienstverlening zijn een must.

47.

7 Sport en spel

Voorwoord

Lanaken bezit kwantitatief veel sportinfrastructuur. Tot de leeftijd van circa 45 jaar zijn er groepen intensieve sporters in diverse sporttakken,, + 45 jarigen doen meestal niet meer actief aan sport.

Lanaken heeft bijna in iedere kerkdorp gemeente een sporthal, enkel in Gellik en Kesselt is er geen sporthal. Deze sporthallen dateren van even na de fusie van de gemeenten die plaats vond in 1977. In 2017 werden er wegens dringend noodzakelijk onderhoud nog aanzienlijke verbeteringen aangebracht, daken werden vernieuwd, verlichting aangepast, nieuwe vloeren gelegd enz., zodat deze voorlopig nog niet afgeschreven worden. De sporthal Sparrendal werd volledig vernieuwd en blijft de thuisplaats voor volleybalclub Sparvoc.

In de andere allen worden diverse sporten bedreven, gaande van handbal, zaalvoetbal, volleybal, basket, turnen (geen toestel turnen), gevechtssporten en andere. Van de druk gebruikte tennishal werd het dak vernieuwd en de bevloering aangepast, het dak ligt vol

Zonnepanelen, deze sport bedruipt zichzelf.

Ook elk kerkdorp heeft zijn buitensporten, gaande van gemeentelijke tennispleinen tot gemeentelijke voetbalterreinen in elk dorp. Neerharen en Gellik hebben momenteel geen voetbalterreinen.

Senioren gaan wekelijks op wandel en/of fietstocht.

Het bestuur doet veel moeite om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen.

De meeste sporters kunnen terecht binnen gemeentelijke accommodatie.

Voor sommige sporten is de gemeentelijke infrastructuur onvoldoende om volwaardige trainingen toe te laten, onder andere is dit voor gevechtssporten en turnen, waarvoor de vloerbedekking onvoldoende is en geen of slechts enkele verouderde toestellen aanwezig zijn.

De gemeentelijke uitgaven aan sportaccommodaties ligt hoog en zal vermoedelijk de komende jaren op hetzelfde niveau blijven.

In een publiek privaat samenwerkingsakkoord begon het bestuur met de bouw van een grote, nieuwe functionele sporthal aan de terreinen van het H. Hartcollege. Er zijn zalen voorzien voor bal en gevechtssporten. Er wordt een fitness ruimte en instructiezwembad voorzien. Het geheel wordt voorzien van een cafetaria.

Buiten werden er twee voetbalterreinen met kunstgras aangelegd en de bouw van een buitenkantine zal volgen.

48

Het geheel zorgt voor een multifunctionele ontmoetingsruimte die een waaier aan activiteiten mogelijk maakt. Wij vrezen echter dat de sportbeoefenaar, volwassene of jeugd, overgeleverd wordt aan de commerciële sector. Om te sporten, zowel recreatief als in clubverband pf professioneel, zal moeten betaald worden.

Buiten de afzonderlijk begrote buitenomgeving, aanleg van voetpaden, fietspaden, parkings en groenplantsoenen zal het bestuur na oplevering gedurende 30 jaren een som van circa € 800.000 moeten betalen, hetzij jaarlijks € 30 per inwoner. De uitbating wordt dan de verantwoordelijkheid van de private samenwerker, firma sportoase.

Vlaams Belang vindt de investering te duur en de afbetalingstermijn te lang. Bovendien kunnen ook in de nieuwe sporthal niet alle sporten beoefend worden, bijvoorbeeld toestel turnen kan er niet omdat hierin niet geïnvesteerd werd.

Er zijn ook geen gelden voorzien voor betaling van geschoolde trainers, hetgeen aan de gebruikende privé-personen of clubs overgelaten wordt.

Vlaams Belang vreest dat de kosten voor gebruik van deze nieuwe accommodatie snel zullen oplopen, zodat er te weinig sporters zullen zijn om deze hal rendabel uit te betalen.

Velen zullen blijven kiezen om hun sport in eigen kerkdorp te blijven uitoefenen.

Bovendien zal de fitnessruimte die eveneens voorzien is, cliënteel wegtrekken, uit de omliggende fitnesscentra en horecazaken.

Deze nieuwe sporthal legt een financiële last op de zes volgende politieke legislatuuren.

Wij kiezen voor een ruim en betaalbaar vrijetijdsbeleid zodat kinderen, jongeren en volwassenen zelf de invulling ervan kunnen kiezen.

Wij hechten er veel belang aan dat de lokale besturen de inzet van bestuursleden en vrijwilligers van sport- en jeugdverenigingen zichtbaar waarderen.-

ACTIEPUNTEN

Vlaams Belang hecht belang aan:

 • Voorzien van de nodige budgetten voor periodiek onderhoud van alle sport accommodaties.
 • Er moeten kansen geboden worden voor informele sportbeoefening
 • De infrastructuur moet ter beschikking staan van alle inwoners, zonder voorkeursbehandeling of quota voor allochtonen bij het gebruik van de inrichting.

Oprichting van een VZW- infoloket waar de lokale VZW’s terecht kunnen met al hun informatievragen. De meeste sportclubs hebben immers een VZW statuut

49

De gemeentelijke subsidiëring van lokale sportclubs moet bij voorkeer onrechtstreeks gebeuren. Dit kan door het goedkoop of zelfs (bijna) gratis ter beschikking stellen van degelijke, moderne infrastructuur met voldoende, gescheiden kleedkamers en doucheruimtes.

 • Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur met de scholen overlegt over bouwen en gebruiken van sportaccommodaties. Het heeft geen zin dat gemeentelijke sporthallen overdag niet gebruikt worden en sportzalen in de scholen ’s nachts leeg blijven.
 • In de gemeente moet de sportraad geleid worden door een sportambtenaar met het diploma van sportkader opleiding.
 • De sportraad moet zich met de sportambtenaar en de clubs inzetten om niet actieve inwoners te bewegen tot sporten

G – sport hoort erbij!

Ook mensen, volwassenen en jeugd met beperkingen moeten kunnen sporten. Soms hebben ze voor hun sport persoonlijke uitnodiging nodig, zoals een aangepaste rolstoel of fiets. In andere gevallen moet de sportinfrastructuur zelf voorzien zijn van aangepast materiaal zoals bijvoorbeeld een zwembadlift of dat auditieve signalen kunnen omgezet worden naar visuele, of moet er specifiek sportgerief aanwezig zijn zoals rinkelballen of oriëntatiematten.

Sportclubs met een werking voor mensen met beperkingen die in naburige gemeenten werkzaam of door de aard van hun werking, leden aantrekken vanuit andere gemeenten ,

Moeten ook door die gemeenten mede ondersteund worden.

Sportraad als vitrine

Een uitgebouwde sportraad in de gemeente is noodzakelijk. Het is een plaats waar de sportclubs hun verzuchtingen op tafel kunnen leggen maar ook hun visie op de uitbouw van het sportgebeuren binnen hun gemeente kunnen geven.

Als adviesorgaan voor het lokale bestuur moet de sportraad in samenwerking met de sportdienst een inventaris opstellen van de sportbehoeften van de diverse clubs en de potentiële mogelijkheden die meer mensen aanzet tot het beoefenen van sport.

Op basis hiervan kan het bestuur die inventaris maken op basis waarvan sport-accommodaties kunnen opgesmukt, gerenoveerd of zo nodig kunnen afgebroken worden.

50

INVESTEREN IN JEUGDVERENIGINGEN

Het Vlaams Belang legt een bijzondere nadruk op het vrijwillig jeugdwerk.

In jeugdverenigingen zetten jongeren zich geheel vrijwillig in, ze moeten dan ook kunnen rekenen op een goed onderbouwde ondersteuning. Een degelijke infrastructuur en een goede werking kosten immers geld.

 • De administratieve rompslomp voor jeugdverenigingen moet drastisch verminderd worden
 • Het bestuur moet de adviezen van de jeugdraad opvolgen ofwel ernstig gemotiveerd weerleggen.
 • Het bestuur moet het schrappen van budgetten voor jeugdwerk vermijden.
 • Jeugdcentra en uitleendiensten moeten worden uitgebouwd.
 • Jeugdlokalen moeten kunnen genieten van gemeentelijke ondersteuning voor inbraak- en vandalismepreventie.

Vlaams Belang wil dat voor jeugdwerking middelen worden vrij gemaakt die efficiënt en gericht worden ingezet. Een permanente evaluatie is op zijn plaats.

Wij zijn er niet mee akkoord dat het bestuur de jeugdwerking zou herleiden tot een pleidooi voor zoveel mogelijk diversiteit en Multiculturaliteit.

FUIVEN EN RONDHANGEN

Naast sportieve en socio culturele activiteiten hebben jongeren ook nood aan niet georganiseerde vrije tijd. Fuiven en gewoon wat rondhangen horen daar bij.

De niet georganiseerde vrije tijd moet niet in strakke regels gegoten worden. Dat neemt niet weg dat Vlaams Belang wil dat de lokale overheid en de jongeren overeenkomen dat alleen verantwoord alcoholgebruik mogelijk is. Wij zijn absoluut tegen drugs en geweld, tegen overlast. Het accepteren van sociale controle, desnoods vastgelegd in een charter, staat tegenover het aanbod van fuif accommodatie, sport, speelpleintjes, een skate-park of de locatie van een jeugdhuis.

Het uitlokken van vechtpartijen, nachtlawaai, besmeuren van gevels of voorbijgangers, seksuele agressie tegenover vrouwen, het over daken van auto’s of woningen lopen,, tolereren wij op geen enkel moment.

Vlaams Belang wil jongeren de ruimte laten om elkaar informeel te ontmoeten, buiten school, club of vereniging. De gemeente kan hier accommodatie voor voorzien. Er worden wel duidelijke grenzen gesteld. Wanneer het rondhanggedrag schurkt tegen overlast, vandalisme of criminaliteit, wordt onmiddellijk gepast ingegrepen.

51