Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Jeugdbeleid Vlaams Belang Lanaken

Jeugdbeleid Vlaams Belang Lanaken
Lokaal @ Vlaams Belang

Het Vlaams Belang is voorstander van een evenwichtig jeugdbeleid en legt dan ook een bijkomende nadruk op vrijwillig jeugdwerk.

De stem en keuze van de jeugd, zowel de georganiseerde als de niet georganiseerde,moet doorslaggevendzijn bij het uitwerken van een jeugdbeleid.

Wij pleiten hier vooral voor ontplooiing- en ontspanningskansen binnen de eigen gemeente

En zo mogelijk binnen het eigen kerkdorp.

Het gemeentebestuur moet hierbij zorgen voor de “hard-ware”, waaronder wij veronderstellen, gebouwen, geschikte lokalen, technische en intellectuele ondersteuning.

De jeugd moet de kans krijgen eigen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen in verband met leiderschap en het geven van feed-back in verband met de genomen initiatieven, zoals work-shops allerhande, aangepast aan de maturiteit van de jeugdigen.Het creeëren van aangepaste en betaalbare ontspanningsmogelijkheden, disco avonden, praatsessies, besprekingen van diverse thema’s, zowel betreffende ontspanning als over intellectuele en of technische onderwerpen.

  • De administratieve rompslomp voor jeugdverenigingen en initiatiefnemers voor jeugdactiviteiten moet dringend verminderd worden
  • Het gemeentebestuur moet de adviezen van de jeugdraad die vooraf besproken zijn met jeugdverenigingen en initiatiefnemers opvolgen of ze, na voorafgaand overleg,ernstig gemotiveerd weerleggen-
  • Het schrappen van budgetten voor jeugdwerking door het bestuur moet vermeden worden en kan slechtsna voorafgaand overleg en vergezeld van een gemotiveerd besluit..
  • Jeugdcentra en uitleendiensten moeten uitgebouwd en voorzien worden van een systeem voor inbraak – en vandalismepreventie.
  • De jeugdwerking en het jeugdbeleid moet permanent geëvalueerd worden.

.

In jeugdverenigingen zetten jongeren zich geheel vrijwillig in, ze moeten dan ook kunnen rekenenop een goed onderbouwde ondersteuning van overheid en politiek.Ze moeten kunnen rekenen op een degelijke infrastructuur en financiële ondersteuningbij hun werking.

De gehele jeugdwerking moet, zonder dat ze in strakke regels gegoten wordt,uiteraard binnen de wettelijke grenzen blijven. Druggebruik, overdreven gebruik van alcohol, geweld, vandalismeen overlast moeten uitgesloten worden.

Tegenover het verschaffen van lokalen en middelen door de overheid, staat het door de jongerente accepteren gebruik van sociale controle, desgevallend vastgelegd in een charter.

Het uitlokken van vechtpartijen, nachtlawaai, vandalisme, het besmeuren of bevuilen van privaat of openbaar domein en/of eigendommen, agressie tegenover vrouwen mag niet getolereerd worden.

Voor jeugd en overheid moeten samenwerking, kameraadschap, vriendelijkheiden wederzijds respect de uitgangspunten zijn.

Door de jeugd uitgewerkte programma’s en thema’s worden voorgelegd aan de jeugdraaden moeten na goedkeuring kunnen rekenen op politieke en desgevallend financiële steun.

Discriminatie moet uitgesloten worden.

Het Vlaams Belang wordt al tedikwijls, zowel door overheid als medeburgers,gezien als een racistische partij.Wij zijn geen racisten en zullen dat nooit zijn, wij zijn een echte democratische volkspartij, die ijvert voor onze eigen Vlaamse, Europese cultuur,waarden en gebruiken.Wij zijn niet gekant tegen medeburgers van een andere kleur, ras of godsdienst.

Wij wensen dat legale immigranten zich aanpassen aan onze cultuur en dat ze leven naar onze waarden, normen, wetten en reglementen.

Uiteraardzijn wij tegen illegale immigranten, gelukzoekers of criminelen, mensen die onze sociale wetgeving omzeilen en zelfs ontwrichten, die zichstorten in drug- en mensenhandel, die vrouwen als minderwaardig behandelen.

Wij zijn voor vrijheid van godsdienst doch vinden niet dat in onze scholen en zeker niet in onze katholieke scholen islam-onderricht moet gegeven worden. Ook moet de staatskas niet blijven open staan voor het bouwen van moskeeën.

Het Vlaams Belang vindt dat de jeugdde kans moet krijgen om spontaan en eerlijk op te komen voor hun maatschappelijk georiënteerde standpunten die ze op een duidelijk gemotiveerde wijzemoeten kunnen vertolken naar medeburgers en politiek omlangs deze weg te komen tot een maatschappelijk aanvaarde vorm van samenwerking.

Wij voeren een strijd tegen de armoede bij ons eigen volk,ook hier ontbreekt het dikwijls aan algemene eigenbehoeften zoals eenbetaalbaar huis of woning, water, electriciteit en energiekosten.

Wijvragen meer faciliteitenvoor deminder begunstigden bij ons eigen volk en tussenkomst voor de jongeren die problemen hebben met het betalen van lidgelden voor jeugdverenigingen, sportclubs, culturele evenementen en het betalen vanstudiekosten. Zij mogen niet het slachtoffer worden van onze consumptiemaatschappij.

Ons volledig programma vindt u onder de website: :lanaken.vlaamsbelang.org

Lokaal programma aantikken.

Op de foto : Nieuwe leden bij onze kandidaat - gemeenteraadsleden,

Leo JOOSTEN

Gemeenteraadslid

Bijlagen